Tarvitsetko osaavaa ja luotettavaa kumppania ammatilliseen kuntoutukseen? Aviresta saat palvelut joustavasti ja yksilöllisesti. 

m

Tavoite

Tavoitteena on kuntoutujan siirtyminen työelämään henkilökohtaisen ammatillisen suunnitelman avulla.

Sisältö

Palvelussa arvioidaan ja suunnitellaan kuntoutujan ammatillista tulevaisuutta ja realistisia mahdollisuuksia työelämään siirtymiselle voimavarasuuntautuneesti. Palveluita toteuttavat ammatillisen kuntoutuksen kokeneet ammattilaiset. Palvelut toteutetaan aikataulutettuna ja jäntevällä työotteella.

Palvelut vahinkovakuuttajille


Alkuhaastattelu/arviointi

Palvelu aloitetaan kuntoutujan tilanteen kokonaisarvioinnilla kahden viikon kuluessa toimeksiannon saavuttua Avireen. Arvioidaan kuntoutujan sitoutumista ja motivaatiota ammatillisen kuntoutuksen prosessiin sekä mahdollisuuksia tavoitteelliselle ammatillisen tulevaisuuden suunnittelulle.

Alkuarvioinnista toimitetaan kirjallinen yhteenveto palvelun tilaajalle sisältäen jatkosuunnitelmaehdotuksen.

Ammatillinen suunnitelma 

Kuntoutujan tilanteen kokonaisarvioinnin jälkeen aloitetaan hänen ammatillisen suunnitelmansa työstäminen palveluntilaajan tavoitteiden/toiveiden suuntaisesti. Suunnitelman teossa kuntoutuja ja kuntoutusasiantuntija pitävät tiiviisti yhteyttä käyden aktiivista vuoropuhelua hyödyntäen erilaisia yhteydenpitomahdollisuuksia (tapaamiset, puhelut, sähköposti, videoneuvottelut, työ- paikka- ja tutustumiskäynnit). Yhteydenottojen väliajoilla kuntoutujalla on selkeät ja tavoitteelliset tehtävät ja toimintaohjeet mm. kuntoutuspäiväkirjaa hyödyntäen.

Ammatillinen suunnitelma sisältää suunnitelman alasta, jolle kuntoutuja hakeutuu koulutuksen kautta tai suoraan työllistymällä. Suunnitelman teon aikana voidaan etsiä työkokeilupaikkaa ja sopia työkokeilun toteuttamisesta työnantajan kanssa, jos se on palveluntilaajan toiveena/tavoitteena alan tai ammatin soveltuvuuden varmistamiseksi kuntoutujalle.

Suunnitelman teon aikana varmistetaan tilaajalta suunnitelman olevan alusta lähtien sellainen, jonka palveluntilaaja voi hy- väksyä (työkokeilu, työhönvalmennus, koulutus, oppisopimus, työllistyminen, yritystoiminta tms.).

Ammatillinen suunnitelma dokumentoidaan tilaajalle kirjallisesti yhteenvetona prosessin konkreettisesta toteutuksesta.
Ammatillinen suunnitelma toteutetaan kolmen kuukauden aikana. Mikäli suunnitelmaa ei kolmen kuukauden aikana synny, sovitaan tilaajan kanssa jatkotyöskentelystä.

Ammatillisen suunnitelman seuranta/lisäohjaus (3 kk)

Kuntoutujan tukeminen ja ohjaaminen ammatillisen suunnitelman toteutuksen aikana (työkokeilu, työhönvalmennus, koulutus, oppisopimus, työllistyminen, yritystoiminnan aloittaminen tms.) toteutetaan kolmen kuukauden erillisenä seurantapakettina.

Seurantapaketti sisältää yhteydenpidon kuntoutujaan, työpaikkakäynnit sovitun aikataulun mukaisesti, keskustelut työpaikalla työnantajan kanssa sekä työllistymiseen tähtäävät neuvottelut ja palveluohjauksen. Jatkoseuranta dokumentoidaan palveluntilaajalle kirjallisesti.

Ohjauskeskustelu (yksittäinen tapaaminen) 

Erityistilanteissa palveluntilaajan kanssa erikseen sovittu tapaaminen, joka ei sisälly palvelupaketteihin. Palvelu dokumentoidaan tilaajalle kirjallisesti.

Psykologiset tutkimukset

Kognitiivisten valmiuksien, opiskeluedellytysten, ammatillisen soveltuvuuden, persoonallisuuden ja motivaation arviointi psykologisin tutkimusmenetelmin sisältäen palaute- ja ohjauskeskustelun. Palvelu dokumentoidaan tilaajalle kirjallisesti.