Kehittämishankkeet

Hanketoiminnan avulla tuotetaan Kiipulalle uusia palvelutuotteita, kehitetään erilaisia prosesseja ja pedagogiikkaa, huolehditaan kansainvälisistä vaihdosta sekä vahvistetaan yhteistyöverkostoja. Tässä esitellyissä projekteissa Kiipula on hallinnoijana tai partnerina ja joissa ainakin osa rahoituksesta tulee ulkopuoliselta taholta. 

Lisätietoa Kiipulan hanketoiminnasta antaa kehitysjohtaja Petteri Ora.

Käynnissä olevat kehittämishankkeet

Kiipulan yrityspalvelut

INTO – osallistu ja innostu! (ESR) 1.8.2016 – 31.12.2018, hanketta hallinnoi Hyria koulutus Oy ja Kiipulassa hankkeen projektipäällikkönä toimii työyhteisövalmentaja ja työnohjaaja Maija-Leena Kaikkonen. INTO-hankkeen tavoitteena on lisätä mikro- ja pk-yritysten työhyvinvointia, työn imua ja innostusta muutosten keskellä. Kiipulan osahankkeen tavoitteena on mikro- ja pk-yritysten työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden lisääminen. Tavoitteena on lisätä yritysten tietoa ja ymmärrystä kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin vaikutuksista yrityksen menestykseen ja hyvinvointiin. Kohderyhmää ovat pk- ja mikroyritykset sekä yksinyrittäjät Kanta-Hämeen ja Uudenmaan alueelta. Kiipulan osahankkeen työelämä- ja yhteistyökumppaneiksi haetaan kanta-hämäläisiä yrityksiä, joissa työ on joko fyysisesti ja/tai psyykkisesti kuormittavaa ja lisäksi näissä kumppaniyrityksissä on meneillään tai tulossa muutoksia organisaatiorakenteissa, työympäristöissä, itse työssä tai henkilöstössä. Hankkeen tuloksena hankkeeseen osallistuvissa mikro- ja pk-yrityksissä on työhyvinvointi parantunut ja sitä kautta myös tuottavuudessa on merkkejä parantumisesta. Hankkeen tuloksena on tuotettu uusia toimintatapoja ja on hyödynnetty hyviä olemassa olevia malleja. Hankkeen toimenpiteet ovat parantaneet yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä erilaisiin muutostilanteisiin. Tuloksena yrityksissä syntyy pysyvä, osallistava ja innostava työkulttuuri, joka toimii myös muutos- ja kriisitilanteissa. Työntekijöiden ymmärtämys työn tavoitteista, oman hyvinvoinnin merkityksestä yrityksen kokonaistyöhyvinvointiin kasvaa, joten sitoutuminen työhön ja työn kehittämiseen lisääntyy. Tämä taas vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn ja toimintaan.Kiipulan kuntoutus

RIVAKKA OTE!- hanke 2017-2018 
Hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön "Polut hoitoon ja kuntoutukseen" -projektin alueellinen kokeiluhanke. Sen tavoitteena on parantaa ja kehittää työttömien palvelujärjestelmän eri tahojen välistä toimintaa ja tukea osatyökykyisten työllistymistä. Viranomaiset vahvistavat yhteistyötään, selkeyttävät työnjakoaan ja vahvistavat palveluiden tuntemusta sekä palvelutarpeen tunnistamista.
Kiipulasäätiön hankekumppaneina toimivat:

  • HYKS Psykiatrian sosiaalityö, akuutti- ja konsultaatiolinja sekä mielialalinja
  • Vantaan kaupunki aikuissosiaalityö ja terveyspalvelut
  • Helsingin kaupunki psykiatria- ja päihdepalvelujen sosiaalityö
  • Järvenpään terveyskeskus, päihde- ja mielenterveysyksikkö
  • Uudenmaan TE-toimi / Vantaan, Helsingin ja Järvenpään toimipaikat

Hankkeen yhteyshenkilöt Kiipulassa: Leila Tauriainen, puh. 050 3837 263, leila.tauriainen@kiipula.fi, Anne Ruotsala, puh. 050 4204 116, anne.ruotsala@kiipula.fi ja Riikka Valgijainen, puh. 040 4563 191, riikka.valgijainen@kiipula.fi.

Tempo, Polkuja työelämään – osatyökykyisen työnhakijan tuki (ESR, STM, 2015–2018), hanketta hallinnoi Kuntoutussäätiö ja Kiipulassa hankkeen yhteyshenkilönä toimii kuntoutuspäällikkö Ulla Kauranen. Hankkeen tavoitteena on tukea työkykyä sekä työhön palaamista ja pääsemistä, kun työkyvyssä on terveydellisiä tai sosiaalisia rajoitteita. Hankkeessa kehitetään palveluohjausmallia työttömien ohjautumisesta terveystarkastuksiin, työkykyarvioon ja tarvittaessa muiden palveluiden ja tuen piiriin. Lisäksi kehitetään kuntoutusinterventioita, joilla voidaan ylläpitää työttömien työ- ja toimintakykyä työttömyyden alkaessa ja ehkäistä kansanterveydellisiä riskejä.Kiipulan ammattiopisto

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki -hanke (11.4.2017–31.12.2018) 
on ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkoston (AMEO) toteuttama koulutushanke, joka tarjoaa tukea reformin mukaisten uudistusten, henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen toimeenpanoon oppilaitoksissa ja työelämän oppimisympäristöissä.

Hankkeen koulutukset, webinaarit ja workshopit on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle, johdolle sekä työpaikoilla opiskelijoita ohjaaville henkilöille. Koulutukset kehittävät erityispedagogista osaamista ja valmiuksia työskennellä erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten kanssa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Käytännönläheiset koulutukset antavat työkaluja erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä yksilöllisten opinto- ja työllistymispolkujen rakentamiseen osaamisperusteisesti, työelämälähtöisesti ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. 

Koko hankekokonaisuuteen voit tutustua Bovallius-ammattiopiston sivuilla.
Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Henkilöstön kansainvälisyyspolku osaksi osaamisen kehittämistä -hanke (OPH, 2016-2017)
Ameo –verkoston yhteinen kansainvälisyyshanke, jota koordinoi ammattiopisto Luovi. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla henkilöstön kansainvälisyyspolkua, ja tuoda se osaksi oppilaitosten osaamisen kehittämisen prosessia. Henkilöstön kansainvälisyyspolku mahdollistaa kv-toimintaan liittyvän osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen digitaalisilla osaamismerkeillä. Hankkeessa kuvataan kansainvälisyyspolun kv-osaamisen kriteerit ja suunnitellaan osaamismerkit, joita testataan hankkeen aikana liikkuvuusjaksoilla ja kotikansainvälisyystoiminnoissa.

Lue lisää hankkeen henkilöstövaihdoista blogista:  https://kansainvalisyyspolku.blogspot.fi/
Hankkeen yhteyshenkilö Kiipulan ammattiopistossa: Petteri Ora, petteri.ora(at)kiipula.fi


LahjakasSuomi
- Taidelahjoja meille kaikille erityistä tukea tarvitsevilta lahjakkailta nuorilta
Kettuki ry ja Kiipulan ammattiopisto toteuttavat Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi yhteisen Lahjakas Suomi –hankkeen. Erityistä tukea tarvitsevat lahjakkaat lapset ja nuoret tekevät taideteoksia ja lahjoittavat ne heille merkityksellisille ihmisille tai yhteisöille Hämeessä. Lahjojen antaminen on hyvä tapa kiittää itselle tärkeitä toimijoita Suomen juhlavuonna. 

Lue hankkeesta lisää Kettukin sivuilta ja tutustu sen Facebook-sivuihin.
Hämeen liitto on rahoittanut hanketta.

Varmuutta Valmasta (1.11.2016 – 31.12.2017, OPH)
Projektin tuloksena Valma-koulutuksen toimijat pystyvät kehittämään Valma-koulutusta omien ja muiden kokemusten ja ideoiden pohjalta. He saavat käyttöönsä sähköisen sivuston, johon on koottu hankeen aikana saatua ja työstettyä materiaalia mm. seuraavista teemoista: pedagoginen kuntoutus,  erityisopiskelijoiden / vankien yksilöllisten polkujen toteutus ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen, ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien suorittamisen käytännöt ja HOPSin opiskelijalähtöinen toteutus.
Projektin hallinnoija on Kiipula, partnereina ovat Keskuspuisto, Luovi, VAAO, Raahen ammattiopisto, Jedu, Kpedu, Optima, Vamia ja Sedu. Hankkeen koordinaattori on apulaisrehtori Anne Saari.


Monet polut työelämään
(1.11.2016-31.12.2018)
Hankkeen kohderyhmä on kotoutumiskoulutuksen jälkeen vailla työtä tai opiskelupaikkaa olevat maahanmuuttajat, jotka tarvitsevat erityisiä keinoja integroituakseen työmarkkinoille. Hankkeessa kehitetään arviointi-, ohjaus-, koulutus- ja työllistymispalveluita ja niiden välistä koordinointia. Hankkeen tavoitteena on joustava kotoutujien erilaiset tarpeet huomioiva ja kustannustehokas palvelumalli työllistymisen tehostamiseksi kotoutumiskoulutuksen jälkeen. Uutta mallissa on, että luodaan eri organisaatioiden ja paikkakuntarajojen ylittävä toimintamalli. Hankkeen tuloksena kotoutumiskoulutuksen suorittaneiden maahanmuuttajien työllistyminen paranee, pääsy jatkokoulutukseen selkeytyy ja kynnys ryhtyä yrittäjäksi madaltuu. Hanke on Euroopan Unionin sosiaalirahaston tukema hanke.  Hanke kuuluu Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan. Hankkeen rahoittaja Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Noheva (ESR, 1.10.2016-31.12.2018 -  S20817), hanke on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämä Suomen rakennerahasto-ohjelman, Kestävää kehitystä ja työtä 2014-2020 ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. Hanketta hallinnoi Kiipula ja hankkeen yhteyshenkilönä toimii kouluttaja Kirsi Ek. Hanke pohjautuu PIAAC-tutkimukselle, jonka mukaan Suomessa on 600 000 aikuista, joilla on puutteita luku-, numero- ja tietotekniikkataidoissa. Heikot perustaidot ovat esteenä sujuvalle ammatilliselle opiskelulle ja täysipainoiselle työelämään osallistumiselle. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja kehittää yhteistoiminnallisesti aikuisten luki- ja matematiikkatestejä, oppimateriaaleja ja ohjausmalleja. Hankkeen tuloksena syntyy yhtenäisiä, uudenlaisia ohjausmalleja ja tukimateriaaleja luku- ja numerotaitojen sekä tietotekniikkataitojen opetukseen. Ohjauksen ja tukimateriaalit avulla aikuisten ammatillisten opintojen läpäisy paranee ja elinikäinen oppiminen mahdollistuu. Hankkeen aikana järjestetään koulutusta ohjaus- ja opetustehtävissä toimiville. Hanke on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämä Suomen rakennerahasto-ohjelman, Kestävää kehitystä ja työtä 2014-2020 ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. Noheva hankkeen toiminta on osa TAITO-ohjelmaa. Hanke sijoittuu toimintalinjaan 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen sekä erityistavoitteeseen 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantamista. Noheva hanketta toteuttavat yhteistyössä Kiipula (hallinnoija), Hyria, Keuda, Omnia, Sataedu, TAKK ja VAAO.

Ready for the World – Competence and Confidence through European Mobility (CIMO/Erasmus+, 1.6.2016-31.5.2018), Kiipulassa hankkeen toiminnasta vastaa kv-koordinaattori Saara Sopanen. Hanke mahdollistaa 50 erityisopiskelijan työssäoppimisjaksot Englantiin, Ruotsiin, Unkariin ja Viroon. Hankkeeseen osallistuu myös 22 tukihenkilöä. Tavoitteena on opiskelijoiden ammattitaidon kehittyminen sekä kehittää opiskelijoiden opiskelijoiden itsenäistymistä, kielitaidon kehittymistä ja rohkeutta kohdata vieraita kulttuureja. Hankkeessa toteutetaan myös Itävaltaan ja Englantiin suuntautuvia henkilöstön työelämäjaksoja, joiden tavoitteena on oppia paikallisten kumppanioppilaitosten hyvistä käytännöistä, kehittää opetus- ja ohjaushenkilöstön kansainvälisyysosaamista sekä valmistella opiskelijavaihtoja. Lisätietoja ja opiskelijoiden kokemuksia blogista: http://readyftw.blogspot.fi/ .

Osallisuutta osuuskunnista (ESR, STM 1.5.2015–30.4.2018), hanketta koordinoi Kiipula ja hankkeesta vastaa projektipäällikkö Mikko Metsänen. Hanke on valtakunnallinen 3-vuotinen innovatiivinen osuuskuntatoiminnan kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää osuuskuntatoimintaa erityisesti kuntien työllistämispalveluiden ja sosiaalitoimen osatyökykyisille asiakkaille. Hankkeen kautta halutaan kehittää matalan kynnyksen ohjaus- ja valmennuspalvelua ja mahdollisuuden työtehtävien kautta työllistymispolulla etenemiseen.

Liaani - sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa (ESR, OKM, 1.10.2015–31.12.2017), hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hankkeessa kehitetään välineitä, jotka tukevat osallisuutta ja osaamisen tunnistamista ja näiden myötä työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista. Toiminnan ytimessä on toimivien palvelutuotteiden tunnistaminen, kehittäminen, arviointi ja siirtäminen uusiin ympäristöihin palvelumuotoilun avulla.

Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO) ja Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (MAO) 
(OKM, NAO 2013-2019 ja MAO).
Kiipulassa toiminnasta vastaa projektipäällikkö Marjo Siekkinen. NAO tarjoaa pelkän peruskoulun varassa oleville 20-29 -vuotiaille lisämahdollisuuden hakeutua tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen. Tässä valtakunnallisessa ohjelmassa painopisteenä on opintoihin hakeutumisen tukeminen ja opintojen aikaisen neuvonnan ja ohjauksen järjestäminen. 
MAO:n tarjoituksena on järjestää ammatillista koulutusta kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisille maahanmuuttajille. 

DigiTOP – Digitaaliset ratkaisut erityiseen tukeen työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa (OKM, 1.2.2016-31.12.2017), hanke on AMEO-verkoston yhteishanke ja sitä koordinoi Kiipula. Kiipulan vastuuhenkilö on tvt-päällikkö Riikka Vanninen. Hankkeen avulla pyritään kehittämään kaikille opiskelijoille soveltuvia, esteettömiä sekä opiskelijoiden erityiset tuen tarpeet huomioivia digitaalisia ratkaisuja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen tueksi.

DigiVälkky (OKM, 14.12.2015-31.12.2017), hanketta koordinoi Ammattiopisto Tavastia ja Kiipulan vastuuhenkilönä toimii kouluttaja Kirsi Ek. Hankkeen painopisteinä on verkostolla kehittäminen/verkoston osaamisen kehittäminen (temaattiset ryhmät ja työpaikkojen digiosaamisen kehittäminen, verkoston yhteisen digistrategian kehittäminen työssäoppimisen osalta) sekä tiedon hallinta/tiedolla johtaminen (opiskelijaa koskeva tieto, prosessin hallinta, strategiataso, johdon koulutus, sähköinen tunnistautuminen)

Myynnin ammattitutkinto selkosuomeksi (OPH, 6/2016-31.12.2017), hanketta koordinoi Kiipula ja vastuuhenkilönä toimii projektipäällikkö Marjo Siekkinen. Tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajien ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tutkinnon suorittamisen vaihetta luomalla myynnin ammattitutkintoon ja yrittäjän ammattitutkintoon selkokielinen, sähköinen tutkintosuunnitelmapohja. Pohja mahdollistaa suunnitelman tekemisen mm. kuvallisin keinoin ja TVT-välineitä hyödyntäen. Lisäksi luodaan arvioinnin tueksi sähköisen arvioinnin perehdytysmateriaalin myynnin ja yrittäjän ammattitutkinnon työpaikkojen arvioijille.