Kehittämishankkeet

Hanketoiminnan avulla tuotetaan Kiipulalle uusia palvelutuotteita, kehitetään erilaisia prosesseja ja pedagogiikkaa, huolehditaan kansainvälisistä vaihdosta sekä vahvistetaan yhteistyöverkostoja. Tässä esitellyissä projekteissa Kiipula on hallinnoijana tai partnerina ja joissa ainakin osa rahoituksesta tulee ulkopuoliselta taholta. 

Lisätietoa Kiipulan hanketoiminnasta antaa kehitysjohtaja Petteri Ora.

Käynnissä olevat kehittämishankkeet

TYÖURALLE –hanke (ESR) toteutetaan 1.2.2018-30.7.2020 Kanta-Hämeen alueella. Päätoteuttajana hankkeessa on Kiipulasäätiö, osatoteuttajina Forssan ammatti-instituutti FAI, Hyria Koulutus, Ammattiopisto Tavastia ja uraohjauksen asiantuntijaroolissa HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu. Hankkeen päätavoite on osallistuvien oppilaitosten opiskelijoiden työllistymisen varmistaminen ja nopeuttaminen. Toisena päätavoitteena on ohjauksen laadun parantaminen.
Alatavoitteita on kolme:
• Kehitetään oppilaitosten uraohjausjärjestelmiä. Tähän sisältyy sekä opiskelijan omien että oppilaitosten henkilökuntien uraohjaustaitojen kehittämistä, ja tiivistä yhteistyötä opiskelijoiden työssäoppimispaikkojen reitittämistä palkkatyöpaikoiksi.
• Kehitetään opiskelijoiden työllistymisen tukipalveluja yhteistyössä työhallinnon ja maakuntiin rakentuvan palvelujärjestelmän kanssa.
• Parannetaan yhteistyötä oppilaitosten ja työelämän välillä. Luodaan järjestelmä, jonka avulla henkilöstöpalveluyritysten sekä muiden työnantajien on entistä helpompi kohdata opiskelija, josta voisi tulla tämän työntekijä. 
Hankkeen keskeisenä tuloksena syntyy tehokkaasti oppilaitosten sisällä ja yhteistyöverkostoissa toimiva uraohjausjärjestelmä, joka edesauttaa opiskelijoiden sijoittumista työelämään. Lisäksi Kiipulassa luodaan monikäyttöinen uraohjauksen opas.  Yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Kati Jokio, kati.jokio@kiipula.fi, 040 9051 291. Löydät hankkeen myös Facebookista.


Kiipulan yrityspalvelut

INTO – osallistu ja innostu! (ESR) 1.8.2016 – 31.12.2018, hanketta hallinnoi Hyria koulutus Oy ja Kiipulassa hankkeen projektipäällikkönä toimii työyhteisövalmentaja ja työnohjaaja Maija-Leena Kaikkonen. INTO-hankkeen tavoitteena on lisätä mikro- ja pk-yritysten työhyvinvointia, työn imua ja innostusta muutosten keskellä. Kiipulan osahankkeen tavoitteena on mikro- ja pk-yritysten työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden lisääminen. Tavoitteena on lisätä yritysten tietoa ja ymmärrystä kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin vaikutuksista yrityksen menestykseen ja hyvinvointiin. Kohderyhmää ovat pk- ja mikroyritykset sekä yksinyrittäjät Kanta-Hämeen ja Uudenmaan alueelta. Kiipulan osahankkeen työelämä- ja yhteistyökumppaneiksi haetaan kanta-hämäläisiä yrityksiä, joissa työ on joko fyysisesti ja/tai psyykkisesti kuormittavaa ja lisäksi näissä kumppaniyrityksissä on meneillään tai tulossa muutoksia organisaatiorakenteissa, työympäristöissä, itse työssä tai henkilöstössä. Hankkeen tuloksena hankkeeseen osallistuvissa mikro- ja pk-yrityksissä on työhyvinvointi parantunut ja sitä kautta myös tuottavuudessa on merkkejä parantumisesta. Hankkeen tuloksena on tuotettu uusia toimintatapoja ja on hyödynnetty hyviä olemassa olevia malleja. Hankkeen toimenpiteet ovat parantaneet yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä erilaisiin muutostilanteisiin. Tuloksena yrityksissä syntyy pysyvä, osallistava ja innostava työkulttuuri, joka toimii myös muutos- ja kriisitilanteissa. Työntekijöiden ymmärtämys työn tavoitteista, oman hyvinvoinnin merkityksestä yrityksen kokonaistyöhyvinvointiin kasvaa, joten sitoutuminen työhön ja työn kehittämiseen lisääntyy. Tämä taas vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn ja toimintaan.Kiipulan kuntoutus

RIVAKKA OTE!- hanke 2017-2018 
Hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön "Polut hoitoon ja kuntoutukseen" -projektin alueellinen kokeiluhanke. Sen tavoitteena on parantaa ja kehittää työttömien palvelujärjestelmän eri tahojen välistä toimintaa ja tukea osatyökykyisten työllistymistä. Viranomaiset vahvistavat yhteistyötään, selkeyttävät työnjakoaan ja vahvistavat palveluiden tuntemusta sekä palvelutarpeen tunnistamista.
Kiipulasäätiön hankekumppaneina toimivat:

  • HYKS Psykiatrian sosiaalityö, akuutti- ja konsultaatiolinja sekä mielialalinja
  • Vantaan kaupunki aikuissosiaalityö ja terveyspalvelut
  • Helsingin kaupunki psykiatria- ja päihdepalvelujen sosiaalityö
  • Järvenpään terveyskeskus, päihde- ja mielenterveysyksikkö
  • Uudenmaan TE-toimi / Vantaan, Helsingin ja Järvenpään toimipaikat

Hankkeen yhteyshenkilöt Kiipulassa: Leila Tauriainen, puh. 050 3837 263, leila.tauriainen@kiipula.fi, Anne Ruotsala, puh. 050 4204 116, anne.ruotsala@kiipula.fi ja Riikka Valgijainen, puh. 040 4563 191, riikka.valgijainen@kiipula.fi. Rivakka OTE -löytyy myös Facebookista.

Tempo, Polkuja työelämään – osatyökykyisen työnhakijan tuki (ESR, STM, 2015–2018), hanketta hallinnoi Kuntoutussäätiö ja Kiipulassa hankkeen yhteyshenkilönä toimii kuntoutuspäällikkö Ulla Kauranen. Hankkeen tavoitteena on tukea työkykyä sekä työhön palaamista ja pääsemistä, kun työkyvyssä on terveydellisiä tai sosiaalisia rajoitteita. Hankkeessa kehitetään palveluohjausmallia työttömien ohjautumisesta terveystarkastuksiin, työkykyarvioon ja tarvittaessa muiden palveluiden ja tuen piiriin. Lisäksi kehitetään kuntoutusinterventioita, joilla voidaan ylläpitää työttömien työ- ja toimintakykyä työttömyyden alkaessa ja ehkäistä kansanterveydellisiä riskejä.Kiipulan ammattiopisto

Ammattitaitoa yhdessä -hanke (ESR, TSL, 1.3.2018–30.7.2020) 

Hankkeen vastuuhenkilö Kiipulassa on Heli Kemppinen, puh. 040 457 1349, heli.kemppinen@kiipula.fi

Lisätietoja hankkeen sisällöstä löytyy https://www.ammattitaitoayhdessa.fi/

Ammattitaitoa yhdessä -hanke tuottaa uutta tietoa, uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja sekä verkostoja, jotka hyödyttävät työelämän toimijoita, ammatillisia oppilaitoksia ja opiskelijoita. Hanke tuo yhteen työnantajat, työntekijät ja oppilaitokset kehittämään uudistunutta ammatillista koulutusta. Toiminta on suunnattu työnantajille, työpaikkaohjaajille, luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille, aluetoimitsijoille sekä oppilaitosten henkilöstölle ja opiskelijoille.

Päämääränä on, että opiskelijoiden siirtymät oppilaitosten ja työpaikkojen välillä ovat sujuvia. Tavoitteena on vahvistaa koko työyhteisön osaamista työpaikalla järjestettävän koulutuksen tukemisessa sekä parantaa oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä. Näin tuetaan myös laadukasta koulutusta, osaamistavoitteiden toteutumista, opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä ja työllistymistä.

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL, ja osatoteuttajina mukana ovat Työterveyslaitos, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM sekä Teollisuusliitto.

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki -hanke (11.4.2017–31.12.2018) 
on ammatillisten erityisoppilaitosten kumppanuusverkoston (AMEO) toteuttama koulutushanke, joka tarjoaa tukea reformin mukaisten uudistusten, henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen toimeenpanoon oppilaitoksissa ja työelämän oppimisympäristöissä.

Hankkeen koulutukset, webinaarit ja workshopit on tarkoitettu ammatillisen koulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstölle, johdolle sekä työpaikoilla opiskelijoita ohjaaville henkilöille. Koulutukset kehittävät erityispedagogista osaamista ja valmiuksia työskennellä erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja aikuisten kanssa muuttuvassa toimintaympäristössä.

Käytännönläheiset koulutukset antavat työkaluja erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä yksilöllisten opinto- ja työllistymispolkujen rakentamiseen osaamisperusteisesti, työelämälähtöisesti ja digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen. 

Koko hankekokonaisuuteen voit tutustua Ammattiopisto Spesian sivuilla.
Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

 

Henkilöstön Kansainvälisyyspolku 2 –hanke 1.8.2017 - 31.12.2018

Hankkeen rahoittajana on Opetushallitus

Hankkeen vastuuhenkilö Kiipulassa on Heidi Honkajuuri, p. +358 404570127, heidi.honkajuuri@kiipula.fi

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi ja osatoteuttajina hankkeessa ovat Kiipulan ammattiopisto, Ammattiopisto Spesia, Keskuspuiston ammattiopisto ja Optima.AMEO-verkoston oppilaitokset ovat tehneet kumppanuussopimuksen vuonna 2010 ja kansainvälisyysstrategian kansainvälisyyden edistämiseksi vuosille 2012-2017. Oppilaitokset toimivat yhdessä henkilöstön osaamisen kehittämistä tähdentäneessä Henkilöstön Kansainvälisyyspolku –hankkeessa (2016-2017). Aiempi hanke sai jatkorahoituksen ja nykyinen hanke kestää aina vuoden 2018 loppuun. Hanke tukee niin yhteistä kansainvälisyysstrategiaa kuin oppilaitosten omia suunnitelmia ja strategioita.

Hankkeen tarkoituksena on viedä henkilöstön kansainvälisyyspolku osaksi oppilaitosten osaamisen kehittämisen prosessia. Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen kehitettiin digitaalinen työkalu, jossa testattiin portaittain polulla eri osaamismerkkejä sekä liikkuvuusjaksoilla, että kotikansainvälisyystoiminnoissa. Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä on opetus –ja ohjaushenkilöstö, mutta myös muut kansainvälisyysasioista kiinnostuneet työntekijät ovat tervetulleita osallistumaan hankkeeseen. Välillisenä kohderyhmänä ovat opiskelijat, joille hyöty näkyy henkilöstön lisääntyneen kansainvälisen osaamisen kautta. Esimerkiksi paremmat valmiudet opiskelijoiden kansainvälistymisen tukemiseen ja siihen ohjaamiseen. 

Hankkeesta voidaan erottaa neljä tavoitetta:

Kansainvälisen toiminnan tavoitteellisuus ja suunnitelmallisuus
Henkilöstön kansainvälisen osaamisen kehittäminen ja sen parempi tunnistaminen sekä tunnustaminen
Liikkuvuudet /työelämäjaksot
Kansainvälisyyspolun käyttöönoton edistäminen verkoston ulkopuolisissa oppilaitoksissa
 

Hankkeen aikana lähetetään kolme asiantuntijaa työelämäjaksolle ulkomaille ja järjestetään merkkipaja Kiipulassa. Työelämäjaksoille valittavien asiantuntijoiden omien tavoitteiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaisesti valitaan sopivat kohteet. Kohteet voivat olla uusia tuttavuuksia tai vanhoja kumppanuuksia. Työelämänjaksot sijoittuvat ajalle kesä/syksy 2018. Hankkeen myötä järjestetään myös avoin merkkipaja, jossa jokainen Kiipulan henkilöstön jäsen pääsee tutustumaan merkkeihin ja kokeilemaan niiden suorittamista. Digitaalinen merkki on pysyvä todiste osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta, joka on aina voimassa ja hyödynnettävissä eri konteksteissa.

Liikkuvuusjaksoille osallistuneet asiantuntijat ovat kirjoittaneet blogipäivityksiä kokemuksistaan, joita voi lukea osoitteesta: https://kansainvalisyyspolku.blogspot.fi/

Ready for the World 2 – International Competences and Cross-Cultural Understanding by Working Abroad (OPH/Erasmus+, 1.6.2018-31.5.2020)

Hankkeen päätoteuttajana toimii Kiipula ja hankkeen hallinnoinnista vastaa kv-koordinaattori Heidi Honkajuuri. Hankkeessa kumppaneina on oppilaitoksia ja koulutusalan organisaatioita Euroopasta. Hanke mahdollistaa osallistujille monipuoliset oppimisen ja osaamisen kehittämismahdollisuudet kansainvälisessä ympäristössä. Toimintakauden aikana toteutetaan 59 erityisopiskelijan tuetut työssäoppimisjaksot Hollannissa, Belgiassa, Ruotsissa, Virossa ja Espanjassa. Hankkeeseen osallistuu myös 30 henkilöstön jäsentä, tukihenkilöiden roolissa ja erillisissä asiantuntijavaihdoissa. Asiantuntijavaihdot suuntautuvat mm. Italiaan ja Itävaltaan.
Tavoitteena opiskelijoiden työssäoppimisjaksoilla on ammattitaidon kehittämisen lisäksi, sosiaalisten ja itsenäisen toiminnan taitojen edistäminen. Jaksolla myös kartutetaan kielitaitoa, saadaan itsevarmuutta, rohkeutta sekä ennen kaikkea elämänkokemusta. Asiantuntijavaihdoissa keskitytään osaamisen kehittämiseen, hyvien käytänteiden oppimiseen ja parantamaan valmiuksia kansainvälisyyden hyödyntämisessä omassa työskentelyssä.
Osallistujien kokemuksia voi lukea hankkeen blogista: http://readyftw.blogspot.fi/.

Learning Green Care – Using Nature as Part of Vocational Special Education (OPH/Erasmus+, 1.9.2018 – 31.8.2020)

Erasmus+ ohjelman rahoittama strateginen kumppanuushanke hyvien käytäntöjen vaihtamiseen Green Care – mallista. Kaksivuotisessa hankkeessa vahvistetaan tietoutta Green Care menetelmistä ja niiden käytön vaikutuksista erityisopetuksessa. Hankkeessa tavoitteena on havainnollistaa ja edistää opiskelijoiden avaintaitojen oppimista luonto –ja eläinavusteisin menetelmin. Tätä kautta kehitetään oppimisympäristöjä ja tuotetaan materiaalia opetushenkilöstön ohjaamiseen Green Care menetelmien hyödyntämisessä osana erityisopetusta. Hankkeeseen osallistuu opiskelijoita pilottiryhmissä ja opintomatkalle Belgiaan. Vastavuoroisesti belgialaisesta yrityksestä tullaan opintomatkalle Kiipulaan.

Hanketta koordinoi Kiipulan ammattiopisto ja hankkeen kumppaneina ovat Ruotsin maataloustieteellinen yliopisto (Ruotsi), Agderin yliopisto (Norja) ja sosiaalinen yritys Aralea (Belgia).  Projektikoordinaattorina toimii Heidi Honkajuuri, heidi.honkajuuri(at)kiipula.fi, puh. 040 4570 127.

Monet polut työelämään -hanke 1.11.2016 – 31.12.2018

Hankkeen rahoittajana on ESR (Euroopan sosiaalirahasto), OKM (Opetus- ja kulttuuriministeriö) sekä Kotona Suomessa -ohjelma

Koko hankkeen projektipäällikkö: Mirja Peltonen, p. +358 505943213, mirja.peltonen@kiipula.fi, projektityöntekijä: psykologi Eeva Toivola, p. +358 504204259, eeva.toivola@kiipula.fi

Monet polut -hankkeen kohderyhmä on kotoutumiskoulutuksen jälkeen vailla työtä tai opiskelupaikkaa olevat maahanmuuttajat, jotka voivat hyötyä lisätuesta päästäkseen joustavammin ja nopeammin suomalaisille työmarkkinoille.

Hankkeessa luodaan työikäisten maahanmuuttajien tarpeet huomioiva palvelumalli, joka antaa lisätukea heidän työllistymisprosessiinsa, yrittäjäksi ryhtymiseen tai jatkokoulutukseen hakeutumiseen. Palvelumalli perustuu eri organisaatioiden väliseen yhteistyöhön ja organisaatioiden osaamisen hyödyntämiseen, jolloin kyetään luomaan alueellisia ja paikallisia toimintakäytäntöjä. Tavoitteena on luoda palvelumallin lisäksi arviointimallit ammatillisen osaamisen ja opiskelu- ja työvalmiuksien kartoittamiseen. Koulutuskeskus Tavastia kehittää ammatillisen osaamisen arviointimallia ja Kiipulan ammattiopisto keskittyy opiskelu- ja työvalmiuksien kartoittamiseen arviointimalliin.

Ammatillisella arvioinnilla kartoitetaan asiakkaan aikaisempaa ammatillista osaamista, mikäli taustalla on alan koulutusta tai työkokemusta lähtömaastaan tai muusta maasta ja mikäli asiakas on halukas jatkossakin tekemään alan työtä tai kouluttautumaan alalle. Arvioinnin avulla voidaan todentaa osaamista ja tukea jatkopolkujen mahdollisuutta. Tavoitteena on, että arviointimalleja voidaan hyödyntää valtakunnallisesti kotoutumistyön asiakasohjauksessa.

Hanke käynnistyi marraskuussa 2016 verkoston, asiakkaiden ja ympäristön kartoituksella. Tämän jälkeen panostettiin verkostoitumiseen ja asiakashankintaan. Asiakkaat ohjautuivat hankkeeseen TE-toimiston kautta, mikäli TE-toimisto havaitsi tarpeen asiakaan osaamisen tai taitojen lisäselvitykselle. Osallistuminen on asiakkaille vapaaehtoista. Asiakastyön avulla alettiin kehittää arviointimalleja. 

Kehitteillä olevassa alueellisessa palvelumallissa kuvataan oppilaitosten roolia kotoutumisprosessissa kotoutumiskoulutuksen jälkeisenä aikana, niin kutsutussa kotoutumisen toisessa vaiheessa.  Mallilla pyritään kuvaamaan alueellisille toimijoille itselleen ja uusille kotoutumistyötä tekeville työntekijöille eri tahojen tehtäviä, osaamisalueita ja toimintaa, joita voidaan hyödyntää asiakaan ohjauksessa.  Näitä alueellisia, kotoutumistyötä tekeviä organisaatiota, ovat muun muassa Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja heidän kotoutumiskouluttajansa, TE- toimisto, Hämeen Setlementti, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta, Forssan kaupunki, muut alueelliset hankkeet, alueen yritykset (harjoittelupaikat, työkokeilut), sosiaalipalvelut, terveydenhuolto sekä muut oppilaitokset ja heidän hankkeensa. 

Hankkeen päätoimijat ovat oppilaitoksia, joiden olemassa olevia yhteistyöverkostoja hyödynnetään. Esimerkkejä toimivista yhteistyöverkostoista on paljon. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymällä on side Forssan kaupungin hyvinvointipalveluihin. Koulutuskuntayhtymä Tavastialla on yhteistyötä Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeen Setlementin kanssa. Kiipula tekee puolestaan paljon yhteistyötä muiden ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa.  

Kullekin hanketoimijalle on määritelty oma painopisteensä. Koulutuskeskus Tavastia painottuu asiakkaan aiemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä toiminnallisten työvälineiden ja käytäntöjen kehittämiseen. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky sekä Forssan seudun hyvinvointi ky keskittyvät toimijoiden välisen tiedonjaon, työnjaon ja osaamisen kehittämiseen. Kiipulan ammatillinen erityisoppilaitos keskittyy yhteistyössä muiden erityisoppilaitosten kanssa tunnistamaan maahanmuuttajien traumaperäisiä tai muista syistä johtuvia oppimisen haasteita. Oppilaitosten lisäksi toiminnassa ovat mukana Martat ja Suomen Punainen Risti.  

Monet polut –hankkeessa pyritään luomaan yksilöllisiä työelämäpolkuja ja tukemaan työelämään siirtymistä. Asiakkaat ovat kotoutumiskoulutuksen läpikäyneitä. Jo kotoutumiskoulutuksen lopussa pyritään tekemään yhteistyötä kotoutumiskouluttajien kanssa ja ennakoimaan asiakkaiden lisäohjaustarvetta. Kouluttajilla on tuntemusta asiakkaiden tarpeista kotoutumiskoulutuksen ajalta, joten yhteistyöllä nivelvaiheessa asiakkaita voidaan ohjata joustavammin hankkeen toimenpiteiden piiriin. Joskus haasteena työllistymiselle, opiskelulle tai yrittäjyydelle voi olla puutteellinen suomen kielen taito, oppimisvaikeudet, sosiaaliset vaikeudet tai terveydelliset haitat. 

Kotouttamiskoulutuksen jälkeen TE-toimisto tekee maahanmuuttajille jatkosuunnitelman, mikä monesti tarkoittaa hakeutumista jatkokoulutukseen.  Monet polut –hanke tarjoaa lisätukea, jos TE-toimisto katsoo toimenpiteet tarpeelliseksi. Arvioinnin lisäksi hanketoimijat ohjaavat maahanmuuttajia koulutushakuun tai työnhakuun. Tästä toiminnasta raportoidaan TE-toimistolle. 

Tähän mennessä hankkeessa on tavattu noin 100 kotoutumiskoulutuksen läpikäynyttä maahamuuttajaa, joista 50 on ohjautunut hankkeeseen. Tavoitteena on saada kaikkiaan 80 maahanmuuttajaa hankkeeseen. 

Hankkeen kautta asiakkaita on ohjattu joustavasti esimerkiksi alueellisiin toisen asteen oppilaitoksiin.  Arviointimalleilla saadut lausunnot tukevat asiakkaan hakuprosessia ja antavat tärkeää tietoa haastattelevalle opettajalle asiakkaan tuen tarpeista ja osaamisesta myös opiskelupaikkaa hakiessa.   

Hanketoimijat edistävät myös maahanmuuttajien yrittäjyyskoulutusta ja –kasvatusta. Hankekumppanit tuottavat materiaalia aiheesta ja kehittävät neuvontapalveluja. Hankekumppanit osallistuvat myös maahanmuuttajien ohjauksesta vastaavien tahojen osaamisen ja yhteistyön kehittämiseen. Esimerkiksi Kiipulassa on osaamista ja tietoa osuuskunnista, joten Kiipula tuo osuuskuntaosaamisensa hankkeeseen yhtenä osa-alueena. Osuuskuntatoiminta on yksi niistä kanavista, joiden kautta voi työllistää itsensä. 

Hankkeen arviointityö ja arviointimallien kehittäminen on antanut arvokasta arviointikokemusta maahanmuuttajien osaamisesta, tuen tarpeista ja palvelutarpeista. Maahanmuuttajia on saatu kohtuullisesti mukaan hankkeeseen, ja heidän myötävaikutuksellaan arviointimalleja on edelleen kehitetty tarkoitustaan vastaaviksi. Koulutuskeskus Tavastiassa arviointiosaamista jaetaan vahvasti laajasti eri koulutusaloille.

Hankkeen edetessä organisaatiot ja yhteistyökumppanit ovat tulleet hyvin tietoisiksi toisistaan ja toistensa osaamisesta. Organisaatioiden välinen yhteistyö on ollut hedelmällistä ja se on saatu hyvin hyödynnettyä. Hankkeen tuloksena syntyy uutta asiantuntijuutta ja osaamista. Yhdistämällä eri organisaatioiden paras osaaminen saadaan toimiva palvelumalli. Palvelumallin myötä maahanmuuttajien työllistyminen paranee, pääsy jatkokoulutukseen selkeytyy ja kynnys ryhtyä yrittäjäksi madaltuu. Palvelumallia hyödyntämällä maahanmuuttajalle voidaan osoittaa yksilölliset ja tarkoituksenmukaiset polut, heidän integroituessaan uuteen kotimaahansa. 

Tavoitteena hankkeella on tukea omalla panoksellaan maahanmuuttajien kotoutumisprosessia niin, että heidän työllistymismahdollisuutensa paranevat ja uhka pitkäaikaistyöttömyydestä tai työmarkkinoilta syrjäytymisestä vähenee. 

Hankkeella on oma Facebook –sivu, joka löytyy nimellä: Monet Polut työelämään https://www.facebook.com/monetpoluttyoelamaan/ 

Tämän lisäksi hankkeella on myös blogi, johon voi tutustua https://mopotyo.blogspot.com

 

Noheva (ESR, 1.10.2016-31.12.2018 -  S20817), hanke on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämä Suomen rakennerahasto-ohjelman, Kestävää kehitystä ja työtä 2014-2020 ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. Hanketta hallinnoi Kiipula ja hankkeen yhteyshenkilönä toimii kouluttaja Kirsi Ek. Hanke pohjautuu PIAAC-tutkimukselle, jonka mukaan Suomessa on 600 000 aikuista, joilla on puutteita luku-, numero- ja tietotekniikkataidoissa. Heikot perustaidot ovat esteenä sujuvalle ammatilliselle opiskelulle ja täysipainoiselle työelämään osallistumiselle. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa ja kehittää yhteistoiminnallisesti aikuisten luki- ja matematiikkatestejä, oppimateriaaleja ja ohjausmalleja. Hankkeen tuloksena syntyy yhtenäisiä, uudenlaisia ohjausmalleja ja tukimateriaaleja luku- ja numerotaitojen sekä tietotekniikkataitojen opetukseen. Ohjauksen ja tukimateriaalit avulla aikuisten ammatillisten opintojen läpäisy paranee ja elinikäinen oppiminen mahdollistuu. Hankkeen aikana järjestetään koulutusta ohjaus- ja opetustehtävissä toimiville. Hanke on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämä Suomen rakennerahasto-ohjelman, Kestävää kehitystä ja työtä 2014-2020 ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke. Noheva hankkeen toiminta on osa TAITO-ohjelmaa. Hanke sijoittuu toimintalinjaan 4. Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen sekä erityistavoitteeseen 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantamista. Noheva hanketta toteuttavat yhteistyössä Kiipula (hallinnoija), Hyria, Keuda, Omnia, Sataedu, TAKK ja VAAO.

Osallisuutta osuuskunnista (ESR, STM 1.5.2015–30.4.2018), hanketta koordinoi Kiipula ja hankkeesta vastaa projektipäällikkö Kirsi Ek. Hanke on valtakunnallinen 3-vuotinen innovatiivinen osuuskuntatoiminnan kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää osuuskuntatoimintaa erityisesti kuntien työllistämispalveluiden ja sosiaalitoimen osatyökykyisille asiakkaille. Hankkeen kautta halutaan kehittää matalan kynnyksen ohjaus- ja valmennuspalvelua ja mahdollisuuden työtehtävien kautta työllistymispolulla etenemiseen. Hankkeen loppujulkaisu.  Lisätietoa hankkeesta: www.sites.google.com/gafe.kiipula.fi/osallisuuttaosuuskunnista

Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO) ja Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus (MAO) 
(OKM, NAO 2013-2019 ja MAO).
Kiipulassa toiminnasta vastaa projektipäällikkö Marjo Siekkinen. NAO tarjoaa pelkän peruskoulun varassa oleville 20-29 -vuotiaille lisämahdollisuuden hakeutua tutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen. Tässä valtakunnallisessa ohjelmassa painopisteenä on opintoihin hakeutumisen tukeminen ja opintojen aikaisen neuvonnan ja ohjauksen järjestäminen. 
MAO:n tarjoituksena on järjestää ammatillista koulutusta kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisille maahanmuuttajille.