KIILA-kuntoutus auttaa pysymään työelämässä

Kenelle?

KIILA-kuntoutus on tarkoitettu alle 67-vuotiaalle henkilölle,

 • joka on työsuhteessa tai toimii yrittäjänä ja jolla on terveydenhuollossa todettu kuntoutuksen tarve pysyäkseen työelämässä
 • jolle kuormittuneisuus, jaksamisvaikeudet ja sairauksien oireet aiheuttavat kuntoutuksen tarvetta
 • jonka työkyky ja ansiomahdollisuudet ovat olennaisesti heikentyneet sairauden vuoksi tai asianmukaisesti todetun sairauden tai vamman arvioidaan lähivuosina merkittävästi heikentävän työntekijän tai yrittäjän työkykyä ja ansaintamahdollisuuksia
 • jonka kuntoutustarve ja -mahdollisuudet on riittävästi selvitetty työpaikalla tai työterveyshuollossa tai julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa; työpaikan tai työterveyshuollon toimenpiteet eivät riitä työkyvyn ylläpitämiseksi

Työkyvyn olennaista heikentymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Työkyvyn ja työssä jaksamisen ongelmat ovat sidoksissa henkilön työhön työpaikalla, työorganisaation toimintaan ja hänen omaan ammatilliseen kehitykseensä. Tilanteeseen voivat vaikuttaa esimerkiksi

 • muutokset työssä tai henkilön vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä
 • työsuorituksen heikentyminen, kuormittuneisuuden kokemus tai jatkuvasta kuormituksesta aiheutuva, työkykyä heikentävä terveysongelma tai sairauden oireiden paheneminen työssä
 • terveyspalveluiden lisääntynyt käyttö ja poissaolot; henkilön sairauspäivien määrällä ei ole olennaista merkitystä

Tavoite

Tavoitteena on parantaa ja tukea työntekijän työkykyä sekä edistää hänen pysymistään työelämässä.

Sisältö

Kuntoutuksen sisällöstä puolet muodostuu ammatillisista ja puolet terveyteen liittyvistä teemoista.

Osa kuntoutuksesta tapahtuu ryhmässä samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kokemuksia hyödyntäen. Osa taas on yksilöllistä ja painottuu kuntoutujan omiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Kurssin ohjauksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, johon kuuluvat työelämän asiantuntija, fysioterapeutti, erikoislääkäri (työterveyshuollon, yleislääketieteen tai fysiatrian erikoislääkäri) ja psykologi.

Rakenne ja toteutus

 • KIILA-kuntoutus voidaan toteuttaa joko yksilökohtaisesti tai ammattiala- tai työpaikkakohtaisissa  ryhmissä, ryhmän koko enintään 8 henkilöä.
 • Kurssit on tarkoitettu joko tietyllä alueella asuville ja työskenteleville tai ne ovat valtakunnallisesti toteutettavia.
 • Kurssi sisältää 10-13 ryhmämuotoista avovuorokautta, 1 yksilöllisen avopäivän ja 2-4 yksilökäyntiä (joista vähintään yksi asiantuntijan käyntikerta).
 • Ryhmäjaksot ovat kaikille pakollisia.
 • Kuntoutuksen pituus ja sisältö muodostuvat kuntoutujan tilanteen arvioinnista, ryhmäjaksoista ja yksilöllisistä osista sekä päätösosasta.
 • Kurssi toteutetaan 1-1,5 vuoden aikana.
 • Yksilöllisyys, esimiehen rooli korostuu

KIILA-kuntoutuksessa yhdistyy ryhmän tuen ja yksilöllisyyden elementit tavalla, jossa kuntoutujan lisäksi hyötyvät esimies ja työyhteisö. Myös työterveyshuolto on keskeisessä osassa työhön kuntoutusta. Lyhyet ryhmäjaksot ja yksilölliset elementit tuovat kuntoutukseen monimuo­toisuutta ja joustoa. Avomuotoinen toteutusmalli mahdollistaa KIILAan osallistumisen elämänti­lanteesta riippumatta. Myös majoittuminen on mahdollista. 

Toteutuspaikkakunnat

Kiipula-Avire toteuttaa KIILA-kuntoutusta valtakunnallisesti ja alueellisesti. 

 • HYKSin alueella: Espoossa ja Vantaalla
 • TAYSin alueella: Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Lahdessa ja Tampereella

Alueellisissa toteutuksissa kuntoutuspaikka valitaan asuinpaikkakunnan mukaiselta ERVA-alueelta.  

Hakeminen KIILA-kuntoutukseen

KIILA-kuntoutuksen hyötyjä yritykselle

 1. Esimiehen ja työntekijän vuoropuhelu kuntoutusprosessin aikana jäsentää kokonaistilannetta, mikä auttaa saavuttamaan tavoitteet ja uusia toimintamalleja työn arjessa.
 2. Kuntoutujan oman tilanteen tarkastelu, haltuunotto ja kuntoutuksessa opittujen tietojen ja taitojen hyödyntäminen parantavat työn arjessa selviytymistä.
 3. Kuntoutusprosessi on myös esimiehen oppimisprosessi parempaan työkykyjohtamiseen