Valikko

Strategia 2021–2023

Kiipulasäätiön toiminnan perusajatus Koulutusta, kuntoutusta, kumppanuutta

Kiipulasäätiö on yhteiskunnallisen hyvän tuottaja. Kiipula tarjoaa polkuja työelämään ja osaamista työmarkkinoille. Tavoitteena on työelämä ja täsmätyökyky.

Unelma

Unelmamme on yhdenvertainen ja esteetön yhteiskunta, jossa on työtä, osallisuutta ja hyvinvointia kaikille.

 

Arvot

Aikaansaavuus – Olemme rohkeita, saamme aikaan ja toimintamme on vaikuttavaa ja tuloksellista.
Ihmisyys – Arvostamme erilaisuutta ja kohtaamme ihmiset tasavertaisina ja ainutlaatuisina.
Kumppanuus – Asiakkaat ja verkostot ovat meille kumppaneita, joiden kanssa toteutamme ja kehitämme toimintaamme.

Saat strategikuvan isommaksi klikkaamalla sitä. Kuva aukeaa uuteen ikkunaan.

Strateginen kehittäminen

Strateginen kehittäminen

Kiipulasäätiön perustehtävä on ammatillisen erityisopetuksen ja kuntoutuksen järjestäminen. Lisäksi Kiipula on alusta yhteiskuntaa palveleville kumppanuuksille, joita ohjaa Kiipulan kanssa sama näkemys ja kyky tehdä työtä Kiipulasäätiön arvojen mukaisessa suunnassa.

Kiipulan strategiaa kehitetään kolmena toisiinsa liittyvänä kokonaisuutena:

 1.  Vaativan erityisen tuen ammatillinen koulutus
 2. Kuntoutus- ja valmennuspalvelut
 3. Asiakkaat ja sidosryhmät Suomessa ja Euroopassa

 

Kehittämisen painopisteet

 • Monipuolisen kuntoutuksen vakiinnuttaminen
 • Työvaltainen ja yksilöllinen pedagogiikka
 • Kestävä kehitys
 • Tuetun asumisen kehittäminen

 

Kehittämisen keinot

 • Pidämme huolta henkilöstöstämme
 • Parannamme johtamistamme
 • Opimme toisiltamme ja muilta
 • Vahvistamme digiosaamistamme
 • Pidämme Janakkalan toimipaikan elinvoimaisena

Koulutus

Vaativan erityisen tuen ammatillinen koulutus

Kiipula on tunnettu ja arvostettu vaativan erityisen tuen ammatillisen koulutuksen tuottaja. Koulutustarjonnassa huomioidaan lisääntynyt vaativaa erityistä tukea tarjoavien valmentavien koulutusten tarve. Perustutkintokoulutuksissa huomioidaan päävastuumaakunnissa tarvittava monipuolinen osaamisalatarjonta. Työllisyyden kuntakokeilut huomioidaan koulutustarjonnan rinnakkaispalveluiden rakentamisessa.

Kiipulan koulutustehtävänä on vastata koulutuksellisesti vaikeimmassa asemassa olevien tarpeeseen. Vaikeimmin vammaisille suunnattuja Telma-koulutuksia kehitetään vastuumaakunnissa niin pedagogiikan kuin työelämäyhteistyön näkökulmista. Parhaillaan rakennettava ja suunnittelussa olevat tuetun asumisen ja koulutuksen yksiköt voivat palvelutasoltaan laajentua strategiakauden loppupuolella tarjoamaan myös tuettua asumista työelämään valmentuville nuorille aikuisille.

Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) sulautuu osaksi uutta TUVA (tutkintoon valmentava) -koulutusta 1.8.2022 alkaen. Koulutuksia kehitetään yhteistyössä ministeriön, AMEO-verkoston ja alueellisten kumppanien kanssa. Työelämäyhteistyön suunnitelman mukaisesti työnantajayhteistyötä syvennetään solmimalla pitkäkestoisen yhteistyön sopimuksia sekä viemällä opetusta entistä enemmän työpaikoille. Myös omia työlähtöisiä oppimisympäristöjä kehitetään.

Korona-aika on vahvistanut lähi- ja etäopetusmahdollisuuksia hyödyntävän hybridipedagogiikan käytännön toteutusta Kiipulan kaikilla koulutusaloilla. Digitalisaation ja automaation hyödyntämistä jatketaan koulutuksen työn tekemisen käytännöissä sekä säätiön toteuttamissa tukipalveluissa.

Kiipula tekee edelleen tiivistä kumppanuusyhteistyötä alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Yhteistyö tukee opiskelijoiden hakeutumista Kiipulaan ja edistää heidän työllistymistään ja jatkosijoittumista. Kiipulan tunnettavuutta lisätään vaikuttamistyön ja aktiivisen viestinnän kautta.

Kuntoutus

Kuntoutus- ja valmennuspalvelut

Kuntoutus- ja valmennuspalveluissa toteutetaan niin työhallinnon, vakuutusyhtiöiden, Kelan kuin kuntien tarpeista lähteviä ammatillisen ja sosiaalisen kuntoutuksen palveluja ja ohjelmia. Kiipulan kuntoutus- ja valmennustoiminta kattaa säätiön  toteuttaman kuntoutuksen sekä Avire Oy:n toiminnan. 

Kiipulan kuntoutus- ja valmennuspalvelut kokonaisuutena keskittyy avomuotoiseen toimintaan. Avire Oy:n toiminta painottuu strategiakauden alussa Kelan laitosmuotoiseen kuntoutukseen Janakkalan toimipaikassa. Tavoitteena on strategiakaudella uudistaa ja täydentää palvelukokonaisuutta painottuen vakuutusyhtiöiden kanssa tehtyyn yhteistyöhön sekä muuhun ammatilliseen kuntoutukseen. 

Janakkalan toimipaikassa toteutettua kuntouttavaa työtoimintaa jatketaan edelleen ja sitä laajennetaan kysynnän mukaan Kiipulan toiminta-alueen kuntiin ja kaupunkeihin.

Kumppanuus

Säätiön perustehtäviä palvelevat toiminnot ja kumppanuudet

Janakkalan kehittäminen kokonaisuutena

Säätiön historiallinen alkupääoma on Kiipulan alue Janakkalassa.  Alue on maa-alaltaan ja rakennuskokonaisuudeltaan mittava ja sen säilyttäminen osa säätiön perusajatusta. Janakkalan toimipaikka tunnetaan puutarhasta, historiallisesta rakennuskannasta sekä luonto- ja maisema-arvoista. Siitä on koulutuksen ja kuntoutuksen palvelukokonaisuuden ohella muodostunut myös kokous-, matkailu- ja leiritoiminnan keskus. Edellä mainittua kokonaisuutta kehitetään alueen arvoja vaalien, unohtamatta taloudellisia näkökohtia. 

Janakkala tarjoaa mahdollisuuksia opiskelijoille

Janakkalan alue on merkittävä koulutusympäristö. Puutarhaa, majoitusta- ja matkailua kehitetään koulutuksen ensivaiheen oppimisympäristöksi. Turvallisen aloituksen jälkeen opiskelijat suuntaavat kohden avoimia työelämämahdollisuuksia. Opiskelijoiden ohella alueen ympäristöä voidaan hyödyntää työ- ja valmennuspalveluissa sekä alueelle sijoittuvien kumppaneiden asiakkaiden aktiivitoiminnoissa.

Janakkalan tarjoaa tilaa ja yhteistyöpintoja muille kumppanuuksille

Kiipulasäätiön tavoite on toimia alustana monenlaiselle yleishyödylliselle toiminnolle. Strategiakauden alussa Janakkalan alueelle on sijoittuneena lastensuojeluyksikkö sekä Suomen poliisikoirakoulu. Alueen mahdollisuuksia tarjotaan aktiivisesti myös muiden toimijoiden käyttöön. Janakkalan ulkopuolella Kiipulan omistuksessa tai hallinnassa olevien tilojen ja palvelukokonaisuuksien käyttömahdollisuuksissa huomioidaan myös yhteistyö muiden kumppaneiden kanssa. 

Kehittäminen ja taloussuunnittelu

Kehittäminen ja taloussuunnittelu strategiakaudella

Kiipula kehittää henkilöstön ammattiosaamista ja työhyvinvointia. Myös työn johtaminen on strategiakauden yksi merkittävä kehittämisalue. Työn johtamisen edistämisellä pyritään yhä ammattimaisempaan ajatteluun työhyvinvoinnista, työn tuottavuudesta sekä työurien ylläpidosta. Strategiakaudella näkyy jo merkittävästi vaikeus saada osaavaa työvoimaa. Kehittäminen huomioi myös tämän kasvavan haasteen. 

Strategian tärkeä osa on toiminnan vaikuttavuuden osoittaminen ja Kiipulan työn tunnetuksi tekeminen. Vahva laatutyö ja rohkeailmeinen viestintä rakentavat Kiipulasta kuvaa ketteränä, nykyaikaisena ja monipuolisena toimijana. Kiipulalla on olemassa oleva laatujärjestelmä. Strategiakaudella laatujärjestelmä kehittyy käytettävyydeltään ja soveltuvuudeltaan sellaiseksi, että koko asiakaskunta, henkilöstö sekä Kiipulan palveluita hyödyntävät kumppanit huomaavat korkean laatutason kaikissa Kiipulan toteuttamissa toiminnoissa. 

Vallitseva ajanjakso on merkittävän haasteellinen pandemian rajoittaessa palveluiden toteuttamista ja alentaessa talouden tunnuslukuja. Uuden kehittämisen yllä on myös kysymys vaikean ajan jatkumisesta lähivuosiin. Vaikeassa ajassa strategiaa toteutetaan huomioiden suuretkin muutokset ja haasteet pandemian pitkittyessä. Talouden ylläpidossa huomioidaan vallitsevan ajan riskitekijät, päätöksenteossa ja valinnoissa kokonaistaloudellisimmat vaihtoehdot yksittäisten merkityksien sijaan.