Valikko

Kiipulasäätiön strategia 2018-2020

Kiipula on yhteiskunnallisen hyvän tuottaja. Perustehtävämme on ammatillisen erityisopetuksen ja kuntoutuksen järjestäminen. Kiipula tunnetaan ja tunnustetaan aktiivisena yhteiskunnallisena toimijana syrjäytymisen ehkäisyssä ja hyvinvoinnin rakentamisessa.

Kiipulasäätiössä on laadittu strategia vuosille 2018-2020. Lue strategiastamme lisää alta.

Unelma ja arvot

Kiipula ei pelkää haasteiden edessä, vaan on luova ja idearikas mielenkiintoisessa ja yhteiskuntaa palvelevassa tehtäväkentässään. Toimintaympäristön muuttuessa Kiipula on valmis muokkaamaan strategisia päämääriä ja tavoitteita muutoksen vaatimassa suunnassa.

Tavoite ja unelma

Unelmamme on yhdenvertainen ja esteetön yhteiskunta, jossa työn tekeminen ja hyvä elämä ovat mahdollisuutena kaikille.

Arvot

Kiipula toteuttaa yhteiskunnallista tehtäväänsä seuraavien arvojen ohjaamana:

  • Aikaansaavuus – olemme rohkeita, saamme aikaan ja toimintamme on vaikuttavaa ja tuloksellista
  • Ihmisyys – arvostamme erilaisuutta ja kohtaamme ihmiset tasavertaisina ja ainutlaatuisina
  • Kumppanuus – asiakkaat ja verkostot ovat meille kumppaneita, joiden kanssa toteutamme ja kehitämme toimintaamme

Laatu

Laatutyö ohjaa Kiipulan toimintaa. Laatutyö kuuluu arjessa kaikille ja se takaa jatkuvan parantamisen laatukulttuurin.

Toiminnanohjauksen perustana ovat tuloskortin näkökulmat. Toimintaa arvioidaan jatkuvasti niin sisäisesti kuin ulkopuolisia arviointeja hyödyntäen.

Laatujärjestelmää kehitetään aiempaa paremmin johtamista ja toimintaa tukevaksi. Palvelujen ja koulutuksen tuloksia seurataan systemaattisesti. Tuloksia käytetään myös toiminnan kehittämiseen ja markkinointiin. Hyvä asiakas- ja opiskelijakokemus on Kiipulan toiminnan lähtökohta.

Osa kehittämisestä tehdään ulkoisen rahoituksen varaan rakentuvalla hanketyöllä. Hankkeet toteutetaan keskeisten kumppaneiden kanssa.

Kiipulasäätiössä on käytössä Euroopan laatupalkintomalliin (EFQM) perustuva laatujärjestelmä.

Kumppanuus

Kiipulan toiminta pohjautuu kaikissa palveluissa vahvoihin ja pitkäkestoisiin kumppanuuksiin.

Ammattiopiston toimipaikoilla pyritään hakemaan opetustiloja vahvojen yleisten ammatillisten oppilaitosten yhteydestä. Lisääntyvän yhteistyön kautta tarjotaan opiskelijoille yhdenvertaisia ympäristöjä opiskella ja osallistua yhteiskuntaan. Maakunnassa vaativan erityisen tuen oppilaitoksella on selkeä rooli.

Kiipulan ammattiopiston tärkeimmät kumppanit ovat Kanta-Hämeen alueellinen Välkky-verkosto sekä valtakunnallinen AMEO-verkosto. Myös Pirkanmaan PAEK:in ja Päijät-Hämeen koulutuksen järjestäjien verkostojen painoarvo kasvaa strategiakaudella.

Kuntoutuksen asiakasyhteistyö toteutetaan kuntoutuskumppanuuden periaatteella. Yritysten ja tilaajatahojen ohella kehittämisen tärkeimmät verkostot ovat Kuntoutuksen toimialayhdistys, RIFI sekä SOSTE ry.

Kansainvälistä yhteistyötä tehdään niin koulutuksessa kuin kuntoutuksessa. Erityisesti huolehditaan opiskelijoiden mahdollisuuksista osallistua kansainväliseen toimintaan. Strategiakaudella selvitetään mahdollisuus perustaa yhteistyössä AMEO-verkoston kanssa koulutusvientiyhtiö. Vientiin on yhdistettävissä myös kuntoutuksen toimintoja.

Janakkalan toimipaikan liikunta- ja elämystoimintaa kehitetään yhdessä matkailun organisaatioiden sekä Janakkalan kunnan kanssa.

Henkilöstö

Kiipulan henkilöstön osaamista kehitetään suunnitelmallisesti. Kiipulassa vallitsee vahva yhdessä tekemisen kulttuuri, jonka perustana on asiakkaalle arvokas ja merkityksellinen työ.

Kiipula on erinomainen työpaikka sekä vastuullinen ja houkutteleva työnantaja, joka huolehtii henkilöstönsä työhyvinvoinnin ja osaamisen jatkuvasta kehittämisestä. Henkilöstö on sitoutunutta ja ymmärtää asiakkaiden tarpeet. Hyvä työilmapiiri heijastuu asiakkaiden palvelemiseen ja kumppanuuksien ylläpitoon. Henkilöstön hyvinvointi tuottaa asiakastyytyväisyyttä.

Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia kehittää toimintaansa osallistumalla koulutuksiin, kansainväliseen toimintaan, hanketyöhön ja asiantuntijapalvelujen tuottamiseen. Kiipulan johtaminen on osallistavaa ja päätöksenteko avointa. Sisäisen viestinnän muotoja ja sisältöjä kehitetään.

Henkilöstöresurssit kohdennetaan taloudellisesti ja tehokkaasti ja otetaan käyttöön henkilöstön osaamisrekisteri. Onnistumisista palkitaan ja työantajaimago säilytetään korkealla tasolla.

Strategiakaudella kiinnitetään erityistä huomiota digitaalisten työkalujen hallittuun käyttöönottoon ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Koulutuksessa ja kuntoutuksessa verkossa toimivan opetuksen ja ohjauksen määrää lisätään. Kiipula kehittää aktiivisesti näitä työmuotoja. Digitaalisuus koskettaa koulutuksen ja kuntoutuksen ohella myös hallintoa ja tukipalveluja. Henkilöstön osaamista kohotetaan ja tuetaan positiivista asennetta digikehitykseen.

Kiipula haastaa koko työyhteisön ottamaan käyttöön uudet digitaaliset tavat tehdä työtä!

Liikunta- ja elämyskeskus

Kiipulan Janakkalan toimipaikalla haetaan kasvua matkailun, virkistyksen ja elämysten tarjoamisen kautta. Historiallinen päätoimipaikka pidetään aktiivisena ja siellä tarjotaan elämyksiä ja toimintamahdollisuuksia asiakkaille ja opiskelijoille.

Kiipula Guest House tarjoaa majoitusta matkailijoille ja yrityksille. Kiipulaan on kaavoitettu vapaa-ajan mökkikylä, jonka markkinointia jatketaan.

Yrityspalvelut vastaa yritysvalmennusten sekä Kiipulassa toteutettavien kehitys- ja virkistyspalvelujen tuottamisesta ja markkinoinnista. Tavoite on saada alueelle suuria tilaisuuksia ja tapahtumia läpi vuoden. Puutarha toimii kaupallisilla ehdoilla tarjoten samalla ammatillisen oppimisympäristön opiskelijoille. Maatalouden perustutkinnon alkamisen myötä kehitetään kotieläinpihaa sekä green care -konseptin mukaista toimintaa.

Koulutus

Kiipulan ammattiopisto on toiminta-alueellaan parhaana tunnettu ja tunnustettu ammatillisen erityisopetuksen toteuttaja ja aikuisten kouluttaja.

Ammatillinen koulutus toteutetaan yhä enemmän työpaikoilla ja muissa oikeiden työtehtävien oppimisympäristöissä. Jatkuva opiskelijoiden sisäänotto, henkilökohtaistaminen, opiskelun irtaantuminen ajasta ja paikasta sekä aikuisten ja nuorten samoissa peruskoulutuksen ryhmissä tapahtuva opiskelu haastavat totutun tavan toteuttaa opetusta. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja järjestetään Kiipulan muun koulutustarjonnan suuntaisesti.

Ammatillisen erityisopetuksen alueellisen yhteistyön merkitys kasvaa entisestään maakuntauudistuksen myötä. Yhteistyö muiden oppilaitosten, järjestöjen, työpajojen ja julkisen sektorin kanssa tiivistyy. Ammattiopisto säilyttää strategiakaudella valtakunnallisen asemansa, ja keskeinen kehittämistyö tehdään järjestämisluvan alueilla Kanta- ja Päijät-Hämeessä sekä Pirkanmaalla. Muilla alueilla koulutustoimintaa kehitetään kysynnän suuntaisesti.

Strategiakaudella vahvistetaan Kiipulan ammattiopiston valtakunnallista tunnettuutta vaativan ammatillisen erityisopetuksen keskeisenä kehittäjänä ja asiantuntijana. Kiipula jatkaa huippuosaajana työvaltaisen pedagogiikan toteuttajana ja vahvistaa uraohjausta ja työelämään sijoittumista opintojen jälkeen. Pedagogista kehittämistyötä tehdään AMEO-verkoston, ammatillisen opettajankoulutuksen, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa.

Strategiakaudella kehitetään edelleen ammattiopiston toimivaa ja systemaattista työelämäyhteistyötä opiskelijoiden tueksi ja työelämän kehittämiseksi. Työelämäyhteistyön suunnitelma hyväksytään ja sen toimenpidekohtien toteutumista seurataan. Opiskelijoiden työllistymisen tukemista kehitetään. Ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut tuottavat koulutuksia ja konsultaatioita kaikille erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskenteleville.

Kuntoutus

Kiipulan kuntoutus on valtakunnallisesti halutuin ja maineeltaan paras palveluntuottaja. Strategiakaudella kehitetään pitkäaikaisia asiakassuhteita, julkituodaan tuloksia ja lisätään omien toimintapaikkakuntien kumppanuus- ja alihankintasuhteita.

Kuntoutuksen palveluja uudistetaan notkealla ja tarvelähtöisellä tavalla yhdessä asiakkaiden kanssa. Kuntoutuskumppanuuteen kuuluu yhdessä toteutettu asiakastarpeiden ennakointi sekä tuotekehitys.

Kuntoutuskomitean tekemät ehdotukset ohjaavat kuntoutuksen kehittämistä strategiakaudella ja vaikuttavat myös Kiipulan tarjonnan sisältöön. Sote- ja maakuntauudistusten toimeenpano antavat mahdollisuuden päästä uusilla tuotteilla uusille markkinoille.

Avire Oy liitettiin osaksi Kiipulan kuntoutusta 2017 loppuvuodesta. Toiminnan volyymi ja toimintapaikkakuntien määrä kasvoivat selvästi. Strategiakaudella kuntoutus yhtiöitetään, jolla tavoitellaan hallittua kasvua.

Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään muun muassa etäkuntoutuksen menetelmien luomiseksi. Henkilöstön osaamista kehitetään asiakastarpeiden mukaisesti.