Monet polut työelämään -hanke 1.11.2016 – 31.12.2018
Rahoittaja: ESR (Euroopan sosiaalirahasto)

Monet polut -hankkeen kohderyhmä on kotoutumiskoulutuksen jälkeen vailla työtä tai opiskelupaikkaa olevat maahanmuuttajat, jotka voivat hyötyä lisätuesta päästäkseen joustavammin ja nopeammin suomalaisille työmarkkinoille.
Hankkeessa luodaan työikäisten maahanmuuttajien tarpeet huomioiva palvelumalli, joka antaa lisätukea heidän työllistymisprosessiinsa, yrittäjäksi ryhtymiseen tai jatkokoulutukseen hakeutumiseen. Palvelumalli perustuu eri organisaatioiden väliseen yhteistyöhön ja organisaatioiden osaamisen hyödyntämiseen, jolloin kyetään luomaan alueellisia ja paikallisia toimintakäytäntöjä. Tavoitteena on luoda palvelumallin lisäksi arviointimallit ammatillisen osaamisen ja opiskelu- ja työvalmiuksien kartoittamiseen. Koulutuskeskus Tavastia kehittää ammatillisen osaamisen arviointimallia ja Kiipulan ammattiopisto keskittyy opiskelu- ja työvalmiuksien kartoittamiseen arviointimalliin.


Ammatillisella arvioinnilla kartoitetaan asiakkaan aikaisempaa ammatillista osaamista, mikäli taustalla on alan koulutusta tai työkokemusta lähtömaastaan tai muusta maasta ja mikäli asiakas on halukas jatkossakin tekemään alan työtä tai kouluttautumaan alalle. Arvioinnin avulla voidaan todentaa osaamista ja tukea jatkopolkujen mahdollisuutta. Tavoitteena on, että arviointimalleja voidaan hyödyntää valtakunnallisesti kotoutumistyön asiakasohjauksessa.
Hanke käynnistyi marraskuussa 2016 verkoston, asiakkaiden ja ympäristön kartoituksella. Tämän jälkeen panostettiin verkostoitumiseen ja asiakashankintaan. Asiakkaat ohjautuivat hankkeeseen TE-toimiston kautta, mikäli TE-toimisto havaitsi tarpeen asiakaan osaamisen tai taitojen lisäselvitykselle. Osallistuminen on asiakkaille vapaaehtoista. Asiakastyön avulla alettiin kehittää arviointimalleja. 


Kehitteillä olevassa alueellisessa palvelumallissa kuvataan oppilaitosten roolia kotoutumisprosessissa kotoutumiskoulutuksen jälkeisenä aikana, niin kutsutussa kotoutumisen toisessa vaiheessa.  Mallilla pyritään kuvaamaan alueellisille toimijoille itselleen ja uusille kotoutumistyötä tekeville työntekijöille eri tahojen tehtäviä, osaamisalueita ja toimintaa, joita voidaan hyödyntää asiakaan ohjauksessa.  Näitä alueellisia, kotoutumistyötä tekeviä organisaatiota, ovat muun muassa Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja heidän kotoutumiskouluttajansa, TE- toimisto, Hämeen Setlementti, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan kunta, Forssan kaupunki, muut alueelliset hankkeet, alueen yritykset (harjoittelupaikat, työkokeilut), sosiaalipalvelut, terveydenhuolto sekä muut oppilaitokset ja heidän hankkeensa. 
Hankkeen päätoimijat ovat oppilaitoksia, joiden olemassa olevia yhteistyöverkostoja hyödynnetään. Esimerkkejä toimivista yhteistyöverkostoista on paljon. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymällä on side Forssan kaupungin hyvinvointipalveluihin. Koulutuskuntayhtymä Tavastialla on yhteistyötä Hämeenlinnan kaupungin ja Hämeen Setlementin kanssa. Kiipula tekee puolestaan paljon yhteistyötä muiden ammatillisten erityisoppilaitosten kanssa.  


Kullekin hanketoimijalle on määritelty oma painopisteensä. Koulutuskeskus Tavastia painottuu asiakkaan aiemman osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä toiminnallisten työvälineiden ja käytäntöjen kehittämiseen. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky sekä Forssan seudun hyvinvointi ky keskittyvät toimijoiden välisen tiedonjaon, työnjaon ja osaamisen kehittämiseen. Kiipulan ammatillinen erityisoppilaitos keskittyy yhteistyössä muiden erityisoppilaitosten kanssa tunnistamaan maahanmuuttajien traumaperäisiä tai muista syistä johtuvia oppimisen haasteita. Oppilaitosten lisäksi toiminnassa ovat mukana Martat ja Suomen Punainen Risti.  
Monet polut –hankkeessa pyritään luomaan yksilöllisiä työelämäpolkuja ja tukemaan työelämään siirtymistä. Asiakkaat ovat kotoutumiskoulutuksen läpikäyneitä. Jo kotoutumiskoulutuksen lopussa pyritään tekemään yhteistyötä kotoutumiskouluttajien kanssa ja ennakoimaan asiakkaiden lisäohjaustarvetta. Kouluttajilla on tuntemusta asiakkaiden tarpeista kotoutumiskoulutuksen ajalta, joten yhteistyöllä nivelvaiheessa asiakkaita voidaan ohjata joustavammin hankkeen toimenpiteiden piiriin. Joskus haasteena työllistymiselle, opiskelulle tai yrittäjyydelle voi olla puutteellinen suomen kielen taito, oppimisvaikeudet, sosiaaliset vaikeudet tai terveydelliset haitat. 


Kotouttamiskoulutuksen jälkeen TE-toimisto tekee maahanmuuttajille jatkosuunnitelman, mikä monesti tarkoittaa hakeutumista jatkokoulutukseen.  Monet polut –hanke tarjoaa lisätukea, jos TE-toimisto katsoo toimenpiteet tarpeelliseksi. Arvioinnin lisäksi hanketoimijat ohjaavat maahanmuuttajia koulutushakuun tai työnhakuun. Tästä toiminnasta raportoidaan TE-toimistolle. 


Tähän mennessä hankkeessa on tavattu noin 100 kotoutumiskoulutuksen läpikäynyttä maahamuuttajaa, joista 50 on ohjautunut hankkeeseen. Tavoitteena on saada kaikkiaan 80 maahanmuuttajaa hankkeeseen. 


Hankkeen kautta asiakkaita on ohjattu joustavasti esimerkiksi alueellisiin toisen asteen oppilaitoksiin.  Arviointimalleilla saadut lausunnot tukevat asiakkaan hakuprosessia ja antavat tärkeää tietoa haastattelevalle opettajalle asiakkaan tuen tarpeista ja osaamisesta myös opiskelupaikkaa hakiessa.   
Hanketoimijat edistävät myös maahanmuuttajien yrittäjyyskoulutusta ja –kasvatusta. Hankekumppanit tuottavat materiaalia aiheesta ja kehittävät neuvontapalveluja. Hankekumppanit osallistuvat myös maahanmuuttajien ohjauksesta vastaavien tahojen osaamisen ja yhteistyön kehittämiseen. Esimerkiksi Kiipulassa on osaamista ja tietoa osuuskunnista, joten Kiipula tuo osuuskuntaosaamisensa hankkeeseen yhtenä osa-alueena. Osuuskuntatoiminta on yksi niistä kanavista, joiden kautta voi työllistää itsensä. 


Hankkeen arviointityö ja arviointimallien kehittäminen on antanut arvokasta arviointikokemusta maahanmuuttajien osaamisesta, tuen tarpeista ja palvelutarpeista. Maahanmuuttajia on saatu kohtuullisesti mukaan hankkeeseen, ja heidän myötävaikutuksellaan arviointimalleja on edelleen kehitetty tarkoitustaan vastaaviksi. Koulutuskeskus Tavastiassa arviointiosaamista jaetaan vahvasti laajasti eri koulutusaloille.
Hankkeen edetessä organisaatiot ja yhteistyökumppanit ovat tulleet hyvin tietoisiksi toisistaan ja toistensa osaamisesta. Organisaatioiden välinen yhteistyö on ollut hedelmällistä ja se on saatu hyvin hyödynnettyä. Hankkeen tuloksena syntyy uutta asiantuntijuutta ja osaamista. Yhdistämällä eri organisaatioiden paras osaaminen saadaan toimiva palvelumalli. Palvelumallin myötä maahanmuuttajien työllistyminen paranee, pääsy jatkokoulutukseen selkeytyy ja kynnys ryhtyä yrittäjäksi madaltuu. Palvelumallia hyödyntämällä maahanmuuttajalle voidaan osoittaa yksilölliset ja tarkoituksenmukaiset polut, heidän integroituessaan uuteen kotimaahansa. 
Tavoitteena hankkeella on tukea omalla panoksellaan maahanmuuttajien kotoutumisprosessia niin, että heidän työllistymismahdollisuutensa paranevat ja uhka pitkäaikaistyöttömyydestä tai työmarkkinoilta syrjäytymisestä vähenee. 


Hankkeella on oma Facebook –sivu, joka löytyy nimellä: Monet Polut työelämään
Tämän lisäksi hankkeella on myös blogi, johon voi tutustua https://mopotyo.blogspot.com

Katso myös hankkeen video Youtubessa!

Lisätietoja: projektipäällikkö Mirja Peltonen, p. 050 5943 213 , mirja.peltonen(at)kiipula.fi tai projektityöntekijä, psykologi Eeva Toivola, p. 050 4204 259 , eeva.toivola(at)kiipula.fi