Opiskelijana olet oikeutettu saamaan taloudellista tukea ammatilliseen koulutukseen. Saatuasi tiedon opiskelupaikasta varmista oman paikkakuntasi Kelasta, mihin rahoitusmuotoon sinulla on oikeus.

Yleisimmät opintojen rahoitusmuodot:

Kuntoutusetuudet


Kuntoutusetuudet perustuvat Kelan kuntoutuspäätökseen. Kuntoutusta voi hakea opiskelija, jonka työkyky ja ansiomahdollisuudet sekä mahdollisuudet valita ammatti ja työ sairauden, vian tai vamman vuoksi ovat olennaisesti heikentyneet. Hakemukseen tarvitaan liitteeksi lääkärin B-lausunto. Kuntoutusetuudet haetaan oman paikkakunnan Kelasta.

Kuntoutusraha: Kuntoutusrahaan on oikeus 16–67-vuotiaalla. Kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja parantaa kuntoutujan työkykyä sekä tukea työelämään siirtymistä tai paluuta.
Nuoren kuntoutusraha: Nuoren kuntoutusraha on tarkoitettu 16–19-vuotiaille henkilöille. Sen maksamisen edellytyksenä on, että nuorelle on laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutussuunnitelma.
Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan yhtäjaksoisesti, kunnes nuori täyttää 20 vuotta. Jos koulutus on tällöin vielä kesken, maksetaan kuntoutusraha koulutuksen päättymiseen saakka.


Opintotuki


Opintotuki on tarkoitettu yli 17-vuotiaalle opiskelijalle. Opintotukeen sisältyy opintoraha, opintotuen asumislisä ja opintolaina.


Aikuiskoulutustuki


Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija. Tukea voi saada, jos on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja toiminut nykyisen työnantajan palveluksessa tai yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua eikä saa muuta tukea.

Opintotuki haetaan Kelasta ja aikuiskoulutustuki Koulutusrahastosta.


Lisätietoja etuuksista: www.kela.fi ja www.koulutusrahasto.fi