Lisätietoja päättyneistä kehittämishankkeista antaa kehitysjohtaja Petteri Ora.

Kiipulasäätiö

KiipKunnossa-työhyvinvointihanke (Työeläkevakuutusyhtiö Elo, 2014-2016), oli Kiipulasäätiön koko henkilöstölle suunnattu hyvinvointia edistävä hanke, jossa mitattiin osallistujien kuntotaso ns. Kehon ikä -mittauksella ja toteutettiin asiantuntijoiden nettivalmennusta, vertaistoimintaa sekä muutamia ohjattuja tapahtumia ensisijaisesti liikunnallisten, ravitsemuksellisten ja rentoutumiseen liittyvien elämäntapojen parantamiseen. Yhtenä tavoitteena oli se, että kiipulalaisten keskimääräinen kehon ikä paranisi ja olisi sama kuin kronologinen ikä. Hankkeen vastuuhenkilönä toimi henkilöstöjohtaja Reija Keltomäki.

Kiipulan kuntoutus

Kaikki vaikuttaa (Työsuojelurahasto, 2014-2015). Hankkeen tavoitteena oli luoda edellytyksiä sille, että kuntoutuskeskus yhteisönä ja palveluntuottajana kykenee uudistumaan ja vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin joustavammin. Hankkeen aikana työskenneltiin yhteisissä ja pienryhmien työpajoissa vertaiskehittämiseen ja dialogiseen kehittämiseen perustuvalla työotteella, jossa ratkaisuja luodaan yhdessä ja niille syntyy työyhteisön omistajuus. Hankkeen vastuuhenkilönä henkilöstöjohtaja Reija Keltomäki ja käytännön toteutumisesta vastasi kuntoutusjohtaja Marjukka Aaltonen.

Kuntoutuksen hybridi -malli (ESR) Kiipulan kuntoutuskeskus, Koulutuskeskus Tavastia ja Uniq Fitness Oy tuottivat yhteistyömallin yrityksille suunnattavasta työhyvinvointipalvelusta (yrityskohtaisesti muokattava, kaikki henkilöstöryhmät osallistava, pilottijakson jälkeen itseohjautuva).

Kiipulan ammattiopisto

Osallisuutta osuuskunnista (ESR, STM 1.5.2015–30.4.2018) -hanketta koordinoi Kiipula ja hankkeesta vastasi projektipäällikkö Kirsi Ek.
Hankkeessa kehitettiin osuuskuntatoimintaa erityisesti kuntien työllistämispalveluiden ja sosiaalitoimen osatyökykyisille asiakkaille. Hankkeen kautta tuotettiin matalan kynnyksen ohjaus- ja valmennuspalvelua ja mahdollisuuksia työtehtävien kautta työllistymispolulla etenemiseen.


Ready for the World – Competence and Confidence through European Mobility –hanke 1.6.2016-31.5.2018

Hankkeen rahoitti CIMO/Erasmus+

Ready for the World – hanke mahdollisti opiskelijoiden sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön vaihdon ulkomaille. Hanke mahdollisti kaikkiaan 58 erityisopiskelijan 2-3 viikon pituisen työssäoppimisjakson Englannissa, Ruotsissa, Unkarissa tai Virossa. Lisäksi hankkeessa on mukana 27 tukihenkilöä.Hankkeessa toteutetaan myös 1-2 viikon pituisia opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäjaksoja Englannissa tai Itävallassa. Työelämäjakso tarjoaa hyvän mahdollisuuden oppia paikallisen kumppanioppilaitoksen hyvistä käytännöistä, kehittää kansainvälisyysosaamista sekä saada pysyviä yhteistyökontakteja.   

Hanke käynnistyi kesäkuussa 2016, jonka jälkeen perehdyttiin sopimusasioihin ja solmittiin tarvittavat sopimukset. Hankkeen koordinaattori osallistui aloituskoulutukseen ja Kiipulassa nimitettiin hankkeen hallinointivastaavat. Tämän jälkeen valmistelevia vierailuja suoritettiin kumppaniorganisaatioihin.

Ensimmäinen opiskelijaryhmä lähti ulkomaanjaksolle keväällä 2017, jonka jälkeen opiskelijoiden ulkomaanjaksot on toteutettu keväisin ja syksyisin. Ulkomaanjaksojen tärkeimmät tavoitteet ovat opiskelijan kieli –ja kulttuurikompetenssin lisääminen, itsenäisen toimimisen taitojen kasvaminen ja ammattitaidon kehittyminen.  Ulkomaanjaksoilla opiskelija on sijoittunut joko paikalliseen oppilaitokseen tai organisaatioon. Opiskelija on pyrkinyt työskentelemään oman alansa työtehtävissä oppien samalla uusia työskentelymenetelmiä. Opiskelija näkee myös uusia oppimisympäristöjä ja oppii seuraamalla muiden opiskelijoiden toimintaa. Ulkomaanjaksoihin on sisältynyt myös tutustumiskäyntejä paikallisiin organisaatioihin. Jakson aikana tukihenkilöt tukevat opiskelijaa niin työpäivien aikana kuin vapaa-ajallakin.

Puoli vuotta ennen ulkomaanjaksoa on tiedotustilaisuus, missä opiskelijoille kerrotaan mahdollisuudesta lähteä ulkomaanjaksolle. Tämän jälkeen oppilaat voivat ilmoittaa halukkuutensa ja täyttää hakemuksen. Haussa kartoitetaan muun muassa opiskelijan motivaatiota, kielitasoa ja opintomenestystä. Näiden perusteella valitaan ulkomaanjaksolle osallistuvat opiskelijat. Valinnoissa on opettajilla tärkeä rooli. Koulutuspäällikkö ja kv-koordinaattori ovat tarvittaessa mukana valinnoissa.

Ennen ulkomaille lähtöä opiskelijat saavat kieli- ja kulttuurivalmennusta, jossa annetaan valmiudet ymmärtää kohdemaan kieltä ja kulttuuria. Lähtövalmennuksessa opastetaan myös moniin käytännön asioihin kuten ajanhallintaan ja rahan käyttöön. Vaikka opiskelijoilla on, niin ennen matkaa kuin matkan aikana, tukihenkilöitä huolehtimassa kaikista käytännön asioista, myös opiskelijoita pyritään osallistamaan matkajärjestelyihin. Osallistamisen tarkoitus on kehittää muun muassa organisointikykyä ja tiimityöskentelyä. Lähtövalmennukset ja käytännön järjestelyihin osallistuminen auttavat opiskelijaa sopeutumaan tulevaan ulkomaanjaksoon ja ehkäpä ne helpottavat hieman matkajännitystäkin.

Opiskelijoiden kokemukset ulkomaanjaksoista ovat olleet hyviä. Tähän mennessä on toteutettu 12 ulkomaanjaksoa, joihin on osallistunut 58 opiskelijaa kahdeksalta eri koulutusalalta. Kohdemaat ovat olleet Englanti, Ruotsi, Unkari ja Viro. Kaikki ulkomaanvaihdot ovat olleet erittäin onnistuneita ja antoisia. Alkujännityksestä päästyään opiskelijat ovat olleet innoissaan ja heiltä on saatu positiivista palautetta. Lisäksi opiskelijat ovat itse toimineet hyvinä asiantuntijoina, levittämällä tietoa ja kertomalla kokemuksia ulkomaanjaksoista muille.

Ready for the World –hanke on saavuttanut tavoitteensa paitsi onnistuneiden ulkomaanvaihtojen, niin myös suuren liikkuvuusmäärän myötä. Ulkomaanjaksoille on ollut runsaasti halukkaita ja lähes kaikki koulutusalat on saatu mukaan hankkeeseen (catering, kotityö- ja puhdistuspalvelu, tieto- ja tietoliikennetekniikka, tieto- ja viestintätekniikka, logistiikka, puutarha, kiinteistöpalvelu, sosiaali- ja terveysala sekä VALMA eli ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus).

Yhteensä 7 henkilöä on osallistunut opetus –ja ohjaushenkilöstölle suunnattuun asiantuntijavaihtoon Englantiin tai Itävaltaan. Henkilöstön työelämäjaksoista on saatu niin ikään positiivista palautetta. Henkilöstölle ulkomaanvaihto on tarjonnut hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen paikallisten oppilaitosten kanssa sekä mahdollisuudet oppilaitosten välisen yhteistyön vahvistamiseen. Samoin on nähty paljon uusia opetus- ja ohjausmenetelmiä sekä vertailtu koulutusmalleja. Kaikissa kohteissa erityisopetus on ollut keskiössä tai ainakin osana organisaation opetusta. Ulkomaalaiset kumppanit ovat olleet erittäin yhteistyöhaluisia ja työelämäjaksot ovat olleet hyvin suunniteltuja ja organisoituja kokonaisuuksia. Monet opetus- ja ohjaushenkilöstövaihdossa olleet ovatkin todenneet, että on helppoa rohkaista opiskelijoita osallistumaan ulkomaanjaksoon, kun on ensin itse rohkaistunut lähtemään.

Pian päättyvän hankkeen viimeiset opiskelijaryhmät suorittavat parhaillaan vaihtojaksoja, jonka jälkeen palaute kerätään ja hankkeen viimeistelyt suoritetaan. Hanke päättyy 31.5.2018. Loppuraportointi rahoittajalle suoritetaan kesäkuun aikana.

Ready for the World –hankkeella on ollut tärkeä tehtävä, koska se on mahdollistanut erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden lyhytkestoiset ulkomaanvaihdot. Monille opiskelijoille ulkomaanjakso on tarjonnut mahdollisuuden päästä ensimmäistä kertaa ulkomaille. Lisäksi käytäntö on osoittanut, että ulkomaanvaihto tukee hienosti opiskelijan itsenäistymistä ja kielitaidon kehittymistä sekä antaa rohkeutta kohdata vieraita kulttuureja. Valmiina maailmalle - kansainvälisyys kuuluu kaikille!

Ready for the World –hankkeella on oma blogi, mistä voi lukea hankkeeseen osallistuneiden kokemuksia: https://readyftw.blogspot.fi/

Hankkeen myötä Kiipulaan on tehty myös vastavuoroisia vierailuja kumppaniorganisaatioistamme, joista voit lukea lisää osoitteesta: https://kvkiipula.blogspot.fi/


 LahjakasSuomi - Taidelahjoja meille kaikille erityistä tukea tarvitsevilta lahjakkailta nuorilta (2017)
Kettuki ry ja Kiipulan ammattiopisto toteuttivat Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi yhteisen Lahjakas Suomi –hankkeen. Erityistä tukea tarvitsevat lahjakkaat lapset ja nuoret tekivät taideteoksia ja lahjoittivat ne heille merkityksellisille ihmisille tai yhteisöille Hämeessä. Lahjojen antaminen toimi hyvänä tapana kiittää itselle tärkeitä toimijoita Suomen juhlavuonna. Tutustu hankkeen Facebook-sivuihin.
Hämeen liitto rahoitti hanketta.

DigiTOP – Digitaaliset ratkaisut erityiseen tukeen työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa (OKM, 1.2.2016-31.12.2017), hanke on AMEO-verkoston yhteishanke ja sitä koordinoi Kiipula. Kiipulan vastuuhenkilö on tvt-päällikkö Riikka Vanninen. Hankkeen avulla pyritään kehittämään kaikille opiskelijoille soveltuvia, esteettömiä sekä opiskelijoiden erityiset tuen tarpeet huomioivia digitaalisia ratkaisuja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen tueksi.

DigiVälkky (OKM, 14.12.2015-31.12.2017), hanketta koordinoi Ammattiopisto Tavastia ja Kiipulan vastuuhenkilönä toimii kouluttaja Kirsi Ek. Hankkeen painopisteinä on verkostolla kehittäminen/verkoston osaamisen kehittäminen (temaattiset ryhmät ja työpaikkojen digiosaamisen kehittäminen, verkoston yhteisen digistrategian kehittäminen työssäoppimisen osalta) sekä tiedon hallinta/tiedolla johtaminen (opiskelijaa koskeva tieto, prosessin hallinta, strategiataso, johdon koulutus, sähköinen tunnistautuminen)

Myynnin ammattitutkinto selkosuomeksi (OPH, 6/2016-31.12.2017), hanketta koordinoi Kiipula ja vastuuhenkilönä toimii projektipäällikkö Marjo Siekkinen. Tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajien ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tutkinnon suorittamisen vaihetta luomalla myynnin ammattitutkintoon ja yrittäjän ammattitutkintoon selkokielinen, sähköinen tutkintosuunnitelmapohja. Pohja mahdollistaa suunnitelman tekemisen mm. kuvallisin keinoin ja TVT-välineitä hyödyntäen. Lisäksi luodaan arvioinnin tueksi sähköisen arvioinnin perehdytysmateriaalin myynnin ja yrittäjän ammattitutkinnon työpaikkojen arvioijille.

Henkilöstön kansainvälisyyspolku osaksi osaamisen kehittämistä -hanke (OPH, 2016-2017)
Ameo –verkoston yhteinen kansainvälisyyshanke, jota koordinoi ammattiopisto Luovi. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla henkilöstön kansainvälisyyspolkua, ja tuoda se osaksi oppilaitosten osaamisen kehittämisen prosessia. Henkilöstön kansainvälisyyspolku mahdollistaa kv-toimintaan liittyvän osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen digitaalisilla osaamismerkeillä. Hankkeessa kuvataan kansainvälisyyspolun kv-osaamisen kriteerit ja suunnitellaan osaamismerkit, joita testataan hankkeen aikana liikkuvuusjaksoilla ja kotikansainvälisyystoiminnoissa.

Lue lisää hankkeen henkilöstövaihdoista blogista:  https://kansainvalisyyspolku.blogspot.fi/
Hankkeen yhteyshenkilö Kiipulan ammattiopistossa: Heidi Honkajuuri, heidi.honkajuuri(at)kiipula.fi

Liaani - sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa (ESR, OKM, 1.10.2015–31.12.2017)
Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hankkeessa kehitetään välineitä, jotka tukevat osallisuutta ja osaamisen tunnistamista ja näiden myötä työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista. Toiminnan ytimessä on toimivien palvelutuotteiden tunnistaminen, kehittäminen, arviointi ja siirtäminen uusiin ympäristöihin palvelumuotoilun avulla.


Varmuutta Valmasta (1.11.2016 – 31.12.2017, OPH)

Projektin tuloksena Valma-koulutuksen toimijat pystyvät kehittämään Valma-koulutusta omien ja muiden kokemusten ja ideoiden pohjalta. He saavat käyttöönsä sähköisen sivuston, johon on koottu hankeen aikana saatua ja työstettyä materiaalia mm. seuraavista teemoista: pedagoginen kuntoutus,  erityisopiskelijoiden / vankien yksilöllisten polkujen toteutus ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen, ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien suorittamisen käytännöt ja HOPSin opiskelijalähtöinen toteutus.

Projektin hallinnoija on Kiipula, partnereina ovat Keskuspuisto, Luovi, VAAO, Raahen ammattiopisto, Jedu, Kpedu, Optima, Vamia ja Sedu. Hankkeen koordinaattori on apulaisrehtori Anne Saari.

Mobility for all - gaining professional competence through European mobility (Erasmus+ 1.7.2015–31.5.2017), hanketta koordinoi Keskuspuiston ammattiopisto ja Kiipulan yhteyshenkilönä toimii kv-koordinaattori Saara Sopanen. Hankkeen tavoitteena on kehittää kansainvälisen työssäoppimisen käytänteitä sekä luoda mahdollisuuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kansainvälistymiseen. Kahden viikon pituiset työssäoppimisjaksot toteutetaan Virossa ja Saksassa.

Osaava7 – Käytännöt elämään arjessa (Pohjois-Suomen AVI, 29.2.2016-2.6.2017), hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi ja Kiipulan vastuuhenkilönä toimii apulaisrehtori Anne Saari. AMEO-verkoston Osaava-hankkeissa on vuodesta 2010 lähtien kehitetty henkilöstön pedagogista osaamista, osaamisen johtamisen käytäntöjä sekä muita työyhteisön hyvinvointia tukevia työskentelytapoja ja -menetelmiä. Hankkeessa jatketaan kehitettyjen toimintatapojen ja rakenteiden juurruttamista osaksi oppilaitosten perustoimintaa sekä kehitetään henkilöstön erityisopetuksen asiantuntijuutta sekä tieto- ja viestintäteknologian pedagogisen hyödyntämisen osaamista.

PedaVälkky (OPH, 1.5.2015–31.12.2016), hanketta koordinoi Ammattiopisto Tavastia ja Kiipulan yhteyshenkilönä toimii laatupäällikkö Rauno Konttila. Hankkeen tavoitteena on laajentaa ja sujuvoittaa opiskelijoiden osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelytapoja opiskeluaikojen nopeuttamiseksi ja oppimisen tuen tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi sekä mahdollistaa opiskelijoille joustavia polkuja oppilaitoksesta toiseen.

Tehoa TELMAan (OPH, 1.8.2015–31.12.2016), hanketta koordinoi Keskuspuiston ammattiopisto ja Kiipulan yhteyshenkilönä toimii koulutuspäällikkö Marjut Tuppurainen. Hankkeessa luodaan tuen tarpeen kartoitusmalli ja kehitetään pedagogisen kuntoutuksen malli. Kiipulan osiossa varmistetaan TELMA:n tasalaatuisuus eri paikkakunnilla ja kehitetään kuvallisen viestinnän välineistöä.

Kielikoto (OPH, 1.8.2015–31.12.2016), hanketta koordinoi Kiipulan ammattiopisto ja vastuuhenkilönä toimii kehitysjohtaja Petteri Ora. Pirkanmaalla toteutettavassa hankkeessa kehitetään työpajaympäristöä hyödyntäen valmennusmalli maahanmuuttajille, jotka haluavat ammatillisiin opintoihin, mutta eivät heikon kielitaidon takia sinne pääse. Samalla kehitetään malli maahanmuuttajien aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseksi. Hankekumppaneita ovat Silta-Valmennusyhdistys sekä TAKK.

YTY4 – Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä (OKM, 1.12.2014-30.6.2016, YTY-hankekokonaisuus alkoi 1.1.2012). Hankkeen tavoitteina oli kehittää ja toteuttaa ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluita yhteistyössä, jatkaa työelämälähtöisen koulutuksen toteuttamista tukevien asiantuntijapalveluiden kehittämistä ja toteuttamista, kehittää koulutuksen nivelvaiheita tukevia asiantuntijapalveluita, erityisopetuksen valtakunnallinen kehittäminen ja vaikuttamistyö sekä yhteistyö tutkimus- ja selvitystoiminnassa yhteisyössä ammatillisten opettajakorkeiden ja muiden tutkimustahojen kanssa.