Nuorten aikuisten osaamisohjelma (NAO, vuosina 2013–2016) ja Aikuisten osaamisperustan vahvistamisohjelma (AO, vuosina 2015–2018), rahoittajana OKM. Uutena osana perheeseen Maahanmuuttajien ohjelma MAO (1.1.2017 - )

Kumppaneina (1.2.2018 – 31.12.2018; jatko 3/2019, OKM)

Yhdessä (1.2.2018 – 31.3.2019, OKM)

INTO – osallistu ja innosta! - hanke (1.8.2016 – 31.12.2018, ESR, TEM)


Rivakka OTE (OTE-kärkihankkeen projekti 7: Polut hoitoon ja kuntoutukseen –osahanke. 1.3.2017 – 31.12.2018 STM/TEM)

Tempo, Polkuja työelämään – osatyökykyisen työnhakijan tuki (ESR, STM, 2015–2018)


Laatu vieköön! - Laadulla ja tiedolla tulevaisuuteen (OPH, 1.1.2018 – 31.12.2018)

Vertaisarvioinnilla tulosta (OPH, 1.1.2018 – 31.12.2018)


Noheva (1.10.2016 – 31.12.2018, ESR, TAITO-ohjelman hankeperhe)

Monet polut (1.11.2016 – 31.12.2018, ESR, ELY, Kotona Suomessa -ohjelma)

PÄHEE OTE (1.4.2017 – 31.12.2018, STM, OTE-kärkihankerahoitus)

Digiosalliseksi (1.3.2016 – 31.12.2018, ESR, OKM)

Selkeyttä tutkintoihin (1.8.2017 – 31.12.2018, OPH)

Henkilöstön kansainvälisyyspolku osaksi osaamisen kehittämistä (1.8.2016 – 31.12.2017, OPH; jatkohanke -31.12.2018)

Osallisuutta osuuskunnista (ESR, STM 1.5.2015–30.4.2018) -hanketta koordinoi Kiipula ja hankkeesta vastasi projektipäällikkö Kirsi Ek.
Hankkeessa kehitettiin osuuskuntatoimintaa erityisesti kuntien työllistämispalveluiden ja sosiaalitoimen osatyökykyisille asiakkaille. Hankkeen kautta tuotettiin matalan kynnyksen ohjaus- ja valmennuspalvelua ja mahdollisuuksia työtehtävien kautta työllistymispolulla etenemiseen.

Ready for the World – Competence and Confidence through European Mobility –hanke 1.6.2016-31.5.2018

Erasmus+ -ohjelman rahoittama Ready for the World – hanke mahdollisti opiskelijoiden sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön vaihdon ulkomaille. Hanke mahdollisti kaikkiaan 58 erityisopiskelijan 2-3 viikon pituisen työssäoppimisjakson Englannissa, Ruotsissa, Unkarissa tai Virossa. Lisäksi hankkeessa on mukana 27 tukihenkilöä.Hankkeessa toteutetaan myös 1-2 viikon pituisia opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäjaksoja Englannissa tai Itävallassa. Työelämäjakso tarjoaa hyvän mahdollisuuden oppia paikallisen kumppanioppilaitoksen hyvistä käytännöistä, kehittää kansainvälisyysosaamista sekä saada pysyviä yhteistyökontakteja.   

Tutustu Ready for the World –hankkeen blogiin

Hankkeen myötä Kiipulaan on tehty myös vastavuoroisia vierailuja kumppaniorganisaatioistamme. Kiipulan kansainvälisiin kuulumisiin voit tutustua kv-blogissa.


Aiemmin päättyneet hankkeet


 LahjakasSuomi - Taidelahjoja meille kaikille erityistä tukea tarvitsevilta lahjakkailta nuorilta (2017)
Kettuki ry ja Kiipulan ammattiopisto toteuttivat Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden kunniaksi yhteisen Lahjakas Suomi –hankkeen. Erityistä tukea tarvitsevat lahjakkaat lapset ja nuoret tekivät taideteoksia ja lahjoittivat ne heille merkityksellisille ihmisille tai yhteisöille Hämeessä. Lahjojen antaminen toimi hyvänä tapana kiittää itselle tärkeitä toimijoita Suomen juhlavuonna. Tutustu hankkeen Facebook-sivuihin.
Hämeen liitto rahoitti hanketta.

DigiTOP – Digitaaliset ratkaisut erityiseen tukeen työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa (OKM, 1.2.2016-31.12.2017), hanke on AMEO-verkoston yhteishanke ja sitä koordinoi Kiipula. Kiipulan vastuuhenkilö on tvt-päällikkö Riikka Vanninen. Hankkeen avulla pyritään kehittämään kaikille opiskelijoille soveltuvia, esteettömiä sekä opiskelijoiden erityiset tuen tarpeet huomioivia digitaalisia ratkaisuja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen tueksi.

DigiVälkky (OKM, 14.12.2015-31.12.2017), hanketta koordinoi Ammattiopisto Tavastia ja Kiipulan vastuuhenkilönä toimii kouluttaja Kirsi Ek. Hankkeen painopisteinä on verkostolla kehittäminen/verkoston osaamisen kehittäminen (temaattiset ryhmät ja työpaikkojen digiosaamisen kehittäminen, verkoston yhteisen digistrategian kehittäminen työssäoppimisen osalta) sekä tiedon hallinta/tiedolla johtaminen (opiskelijaa koskeva tieto, prosessin hallinta, strategiataso, johdon koulutus, sähköinen tunnistautuminen)

Myynnin ammattitutkinto selkosuomeksi (OPH, 6/2016-31.12.2017), hanketta koordinoi Kiipula ja vastuuhenkilönä toimii projektipäällikkö Marjo Siekkinen. Tavoitteena on helpottaa maahanmuuttajien ja muiden erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tutkinnon suorittamisen vaihetta luomalla myynnin ammattitutkintoon ja yrittäjän ammattitutkintoon selkokielinen, sähköinen tutkintosuunnitelmapohja. Pohja mahdollistaa suunnitelman tekemisen mm. kuvallisin keinoin ja TVT-välineitä hyödyntäen. Lisäksi luodaan arvioinnin tueksi sähköisen arvioinnin perehdytysmateriaalin myynnin ja yrittäjän ammattitutkinnon työpaikkojen arvioijille.

Henkilöstön kansainvälisyyspolku osaksi osaamisen kehittämistä -hanke (OPH, 2016-2017)
Ameo –verkoston yhteinen kansainvälisyyshanke, jota koordinoi ammattiopisto Luovi. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja kokeilla henkilöstön kansainvälisyyspolkua, ja tuoda se osaksi oppilaitosten osaamisen kehittämisen prosessia. Henkilöstön kansainvälisyyspolku mahdollistaa kv-toimintaan liittyvän osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen digitaalisilla osaamismerkeillä. Hankkeessa kuvataan kansainvälisyyspolun kv-osaamisen kriteerit ja suunnitellaan osaamismerkit, joita testataan hankkeen aikana liikkuvuusjaksoilla ja kotikansainvälisyystoiminnoissa.

Lue lisää hankkeen henkilöstövaihdoista blogista:  https://kansainvalisyyspolku.blogspot.fi/
Hankkeen yhteyshenkilö Kiipulan ammattiopistossa: Heidi Honkajuuri, heidi.honkajuuri(at)kiipula.fi

Liaani - sujuvaa surffailua nuoruuden viidakossa (ESR, OKM, 1.10.2015–31.12.2017)
Hanketta koordinoi Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hankkeessa kehitetään välineitä, jotka tukevat osallisuutta ja osaamisen tunnistamista ja näiden myötä työllistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista. Toiminnan ytimessä on toimivien palvelutuotteiden tunnistaminen, kehittäminen, arviointi ja siirtäminen uusiin ympäristöihin palvelumuotoilun avulla.


Varmuutta Valmasta (1.11.2016 – 31.12.2017, OPH)

Projektin tuloksena Valma-koulutuksen toimijat pystyvät kehittämään Valma-koulutusta omien ja muiden kokemusten ja ideoiden pohjalta. He saavat käyttöönsä sähköisen sivuston, johon on koottu hankeen aikana saatua ja työstettyä materiaalia mm. seuraavista teemoista: pedagoginen kuntoutus,  erityisopiskelijoiden / vankien yksilöllisten polkujen toteutus ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen, ammatillisten tutkinnon osien ja yhteisten tutkinnon osien suorittamisen käytännöt ja HOPSin opiskelijalähtöinen toteutus.

Projektin hallinnoija on Kiipula, partnereina ovat Keskuspuisto, Luovi, VAAO, Raahen ammattiopisto, Jedu, Kpedu, Optima, Vamia ja Sedu. Hankkeen koordinaattori on apulaisrehtori Anne Saari.

Mobility for all - gaining professional competence through European mobility (Erasmus+ 1.7.2015–31.5.2017), hanketta koordinoi Keskuspuiston ammattiopisto ja Kiipulan yhteyshenkilönä toimii kv-koordinaattori Saara Sopanen. Hankkeen tavoitteena on kehittää kansainvälisen työssäoppimisen käytänteitä sekä luoda mahdollisuuksia erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kansainvälistymiseen. Kahden viikon pituiset työssäoppimisjaksot toteutetaan Virossa ja Saksassa.

Osaava7 – Käytännöt elämään arjessa (Pohjois-Suomen AVI, 29.2.2016-2.6.2017), hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi ja Kiipulan vastuuhenkilönä toimii apulaisrehtori Anne Saari. AMEO-verkoston Osaava-hankkeissa on vuodesta 2010 lähtien kehitetty henkilöstön pedagogista osaamista, osaamisen johtamisen käytäntöjä sekä muita työyhteisön hyvinvointia tukevia työskentelytapoja ja -menetelmiä. Hankkeessa jatketaan kehitettyjen toimintatapojen ja rakenteiden juurruttamista osaksi oppilaitosten perustoimintaa sekä kehitetään henkilöstön erityisopetuksen asiantuntijuutta sekä tieto- ja viestintäteknologian pedagogisen hyödyntämisen osaamista.

PedaVälkky (OPH, 1.5.2015–31.12.2016), hanketta koordinoi Ammattiopisto Tavastia ja Kiipulan yhteyshenkilönä toimii laatupäällikkö Rauno Konttila. Hankkeen tavoitteena on laajentaa ja sujuvoittaa opiskelijoiden osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen menettelytapoja opiskeluaikojen nopeuttamiseksi ja oppimisen tuen tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi sekä mahdollistaa opiskelijoille joustavia polkuja oppilaitoksesta toiseen.

Tehoa TELMAan (OPH, 1.8.2015–31.12.2016), hanketta koordinoi Keskuspuiston ammattiopisto ja Kiipulan yhteyshenkilönä toimii koulutuspäällikkö Marjut Tuppurainen. Hankkeessa luodaan tuen tarpeen kartoitusmalli ja kehitetään pedagogisen kuntoutuksen malli. Kiipulan osiossa varmistetaan TELMA:n tasalaatuisuus eri paikkakunnilla ja kehitetään kuvallisen viestinnän välineistöä.

Kielikoto (OPH, 1.8.2015–31.12.2016), hanketta koordinoi Kiipulan ammattiopisto ja vastuuhenkilönä toimii kehitysjohtaja Petteri Ora. Pirkanmaalla toteutettavassa hankkeessa kehitetään työpajaympäristöä hyödyntäen valmennusmalli maahanmuuttajille, jotka haluavat ammatillisiin opintoihin, mutta eivät heikon kielitaidon takia sinne pääse. Samalla kehitetään malli maahanmuuttajien aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseksi. Hankekumppaneita ovat Silta-Valmennusyhdistys sekä TAKK.

YTY4 – Yksilöllisten opintopolkujen tukeminen yhteistyössä (OKM, 1.12.2014-30.6.2016, YTY-hankekokonaisuus alkoi 1.1.2012). Hankkeen tavoitteina oli kehittää ja toteuttaa ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalveluita yhteistyössä, jatkaa työelämälähtöisen koulutuksen toteuttamista tukevien asiantuntijapalveluiden kehittämistä ja toteuttamista, kehittää koulutuksen nivelvaiheita tukevia asiantuntijapalveluita, erityisopetuksen valtakunnallinen kehittäminen ja vaikuttamistyö sekä yhteistyö tutkimus- ja selvitystoiminnassa yhteisyössä ammatillisten opettajakorkeiden ja muiden tutkimustahojen kanssa.