Työyhteisösovittelu on työkalu työyhteisön ristiriitojen ratkaisemiseen. Tavoitteena on puuttua työyhteisössä esiintyviin ristiriitoihin, lisätä työyhteisön vuorovaikutustaitoja, palauttaa työrauha ja parantaa työilmapiiriä. Konfliktien hallinnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä yhteisen oppimisen prosessia, jossa jokainen säilyttää kasvonsa ja arvonsa.

Työyhteisösovittelua tarvitaan, kun työyhteisön, ryhmän, tiimin tai yksittäisten työntekijöiden toimintakyky on heikentynyt jonkin ristiriidan takia. Se on menetelmä, jossa puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, mahdollistaa konfliktin osapuolia löytämään kaikkia tyydyttävän ratkaisun.

Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä. Sovittelija ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset itse löytävät ratkaisun. Tämän jälkeen ne asiat, joihin osapuolet haluavat sitoutua tilanteen paranemiseksi, kirjataan yhdessä allekirjoitettavaan sopimukseen. Sovitun toteutumista myös seurataan ja tarvittaessa sovittelua jatketaan.

Työpaikoilla voidaan sovitella monenlaisia ristiriitatilanteita, kuten esimerkiksi:

  • yhteistyön kehittämisen haasteita
  • koettua työpaikkakiusaamista
  • organisaatiomuutoksiin liittyviä ristiriitatilanteita
  • työstä kieltäytymisiä
  • esimiehen ja alaisen välisiä ristiriitoja
  • epätoivottua käyttäytymistä
  • tiimin sisäisiä konfliktitilanteita
  • jatkuvista poissaoloista aiheutuneita tilanteita
  • kahden tai useamman henkilön välisiä ristiriitoja

Sovittelun keskeisiä periaatteita ovat luottamus, joustavuus, avoimuus, puolueettomuus, yhteistoiminnallisuus, arvon ja aseman palauttaminen, toisten kunnioittaminen, sopiminen ja asioiden korjaaminen.