Valikko

Työllä on suuri merkitys kaikille ihmisille

YK:n ihmisoikeussopimuksen mukaan

– jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan.

– jokaisella on oikeus ilman minkäänlaista syrjintää samaan palkkaan samasta työstä.

– jokaisella työtä tekevällä on oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa hänelle ja hänen perheelleen ihmisarvon mukaisen toimeentulon ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut sosiaalisen suojelun keinot.

Työ tuo elämään paljon sisältöä sekä taloudellista turvaa ja mahdollisuuksia  

 • Lisää itsetuntoa, vahvistaa minäkuvaa ja itsenäisyyttä
  • Haastaa sopivasti, antaa onnistumisen ja pärjäämisen kokemuksia
  • Rytmittää muuta elämää ja arkea
  • Vahvistaa yhteiskuntaan kuulumista
  • Lisää sosiaalisia suhteita ja sosiaalista elämää

Työkykyä voidaan tukea

Työkykyä kuvataan usein talon muodossa. Työkykytalossa on neljä kerrosta. Kolme alinta kerrosta kuvaavat työntekijän omia ominaisuuksia ja voimavaroja. Neljäs kerros kuvaa työtä, työoloja sekä johtamista. Työkykytalo toimii ja pysyy pystyssä, kun kaikki kerrokset tukevat toisiaan. Työkyvyssä on kysymys ihmisen voimavarojen ja työn välisestä yhteensopivuudesta ja tasapainosta.

 1. kerros: Terveys ja toimintakyky muodostavat työkyvyn perustan. Siihen kuuluvat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä terveys.
 2. kerros: Osaamiseen kuuluvat peruskoulutus sekä ammatilliset tiedot ja taidot. Osaamisen päivittäminen, uusien tietojen ja taitojen oppiminen on tärkeää työelämässä.
 3. kerros: Arvot, asenteet ja motivaatio vaikuttavat hyvin paljon työkykyyn. Mielekäs, sopivan haasteellinen ja itselle soveltuva työ vahvistavat työkykyä. Myös muun elämän ja työelämän yhteensovittaminen vaikuttavat tähän.
 4. kerros: Tämä kuvaa työpaikkaa. Siihen kuuluvat työolot, työyhteisö, organisaatio ja johtaminen. Työnantajalla ja esihenkilöillä on velvollisuus huolehtia, että työpaikka tukee työkykyä.

Työkykyyn vaikuttaa myös ympäröivä toimintaympäristö, yhteiskunnan rakenteet, säännöt ja palvelut. 

Täsmätyökykyinenkin voi tehdä töitä

Jos sairaus tai vamma vaikuttaa henkilön työkykyyn, ei hän silti välttämättä ole kokonaan työkyvytön. Työkyky voi vaihdella myös elämän eri vaiheissa ja työn tekeminen voi silti olla mahdollista. Virallisissa yhteyksissä kuten työllisyyspalveluissa käytetään silloin termiä osatyökykyinen tai alentuneesti työkykyinen. Näiden termien rinnalla käytetään nykyisin myös termiä täsmätyökyky.

 • Täsmätyökykyisen työkykytalossa sairauden tai vamman vaikutukset voivat näkyä työkykytalon alimmissa kerroksissa, terveydessä ja toimintakyvyssä sekä osaamisessa. Joskus sairauden tai vamman aiheuttamat haasteet saattavat vaikuttaa myös asenteisiin ja motivaatioon.
 • Talon muut kerrokset ja talon ulkopuolella olevat ihmiset ja asiat voivat tukea talon alimpia kerroksia.
 • Työtä mukauttamalla voidaan poistaa terveyden ja toimintakyvyn haasteita.
 • Läheiset ihmiset ja ympärillä oleva yhteisö voivat auttaa käytännön asioissa.
 • Työntekijän hyvä asenne ja motivaatio sekä yhteisön kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri ruokkivat toisiaan.

Täsmätyökykyä kuvataan usein eri kokoisten juomalasien avulla. Kuvassa juomalasi kuvaa työtehtävää, jonka työntekijä yrittää täyttää.

Ensimmäisessä kuvassa on koristeellinen lasi, jossa ihminen on istumassa kyyryssä pohjalla. Toisessa kuvassa on suorareunainen lasi, jossa ihminen seisoo ja hänellä on kädet ylhäällä ja iloinen ilme.

Jos lasi eli työtehtävä on suuri, työkyky täyttää lasin vain puoliksi ja lasi jää vajaaksi. Kun lasi vaihdetaan pienemmäksi, lasi täyttyy kokonaan. Samalla tavalla, kun työtehtävää mukautetaan työkykyyn sopivaksi, voi täsmätyökykyinen täyttää tehtävän kokonaan. Hän on täysin työkykyinen hänelle täsmäytettyyn työhön.

 • Jokaisella on vahvuuksia ja taitoja, joita voidaan hyödyntää. Oleellista on selvittää, millaista tukea henkilö tarvitsee, että hän voi hyödyntää vahvuuksiaan.
 • Arkiset keinot ja työn mukauttaminen tukevat työntekoa. Työajan mukauttaminen voi myös vaikuttaa jaksamiseen. Täsmätyökykyiselle sopii usein osa-aikainen työ.