Valikko

Toimintakertomus 2021 – Muutoksien ja oppimisen vuosi

Antti Mähönen.

”Koronan sävyttämä vuosi”

Tällä ilmaisulla Kiipulasäätiön hallituksen puheenjohtaja Antti Mähönen kuvaa Kiipulan monella tapaa haasteellista toimintavuotta. Vuodesta selvittiin lopulta hyvin ja koronapandemian puristuksessa rakennettiin myös tulevaisuutta. Antti Mähösen sanoin:

”Paljon tukeuduttiin yhä erilaisiin etäratkaisuihin, joskin niiden kehittäminen oli ajankohtaista muutoinkin tietoteknisen kehityksen myötä. Aika näyttää, missä muodossa erilaiset etäkohtaamiset tulevat vakiintumaan pysyviksi toimintatavoiksi pandemian väistyttyä. Varmaa on kuitenkin se, että pandemia on aikaansaanut myös positiivisia loikkia erilaisten etä- ja digiratkaisujen osalta.”

Vaikka korona vaikutti, se ei kuitenkaan hallinnut toimintaa. Rokotuskattavuuden lisääntymisen myötä koulutusta pystyttiin järjestämään lähiopetuksena läpi koko vuoden. Vuonna 2020 suuri osa kuntoutuskursseista jouduttiin perumaan, vuonna 2021 enää vain muutama.

Kuntoutus järjestäytyi Verve-kauppojen jälkeen uudelleen ja Avire Oy:n toiminnan tulos kääntyi positiiviseksi, ensimmäistä kertaa vuosiin. Aviren ohella kuntoutusta järjestetään myös Kiipulasäätiön tuottamana.

Koulutuksessa hakijasuhde yhteishaussa oli 1,7 ja ryhmät täynnä. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi lisätalousarviossa Kiipulalle 29 opiskelijavuotta lisää. Syksyllä 2021 voimaan astunut oppivelvollisuuden laajentuminen tuottaa jatkossakin kasvua hakijamääriin.

Elokuun alkuun mennessä saatiin valmiiksi ja käyttöön Nokian uudisrakennus. Valmentavat koulutukset ja asumispalvelut vastaavat alueellisesti vaativan erityisen tuen tarpeisiin.

Kokonaisuutena pandemian toinen vuosi oli taloudellisesti ja toiminnallisesti onnistunut. Kiipulan perustehtävät – koulutuksen ja kuntoutuksen järjestäminen – vahvistuivat ja sekä vuosivaihto että tilikauden tulos kasvoivat.

Palveluiden korkealaatuisuus

Henkilökunta

Fiilis Kiipulasta

Suosittelu

asiakastyytyväisyys asteikolla 1–5

Asiakastyytyväisyys

Innolink on toteuttanut jatkuvaa asiakastyytyväisyystutkimusta vuodesta 2018. Kohderyhmän muodostavat Kiipulan opiskelijat, majoitusasiakkaat, autohuollon asiakkaat, kuntoutujat, yritys- ja kokouspalvelujen asiakkaat sekä asiakkaat yleisesti.

Vuoden 2021 osalta tulokset ovat lähes identtisiä vuoteen 2020 verrattuna. Vuonna 2021 vastauksia kertyi 803 kpl (2020: 829 kpl). Suurin osa (noin 92 %) vastaukista on opiskelijoiden antamia vastauksia. Opiskelijatyytyväisyydessä pientä positiivista virettä ja tulosparannusta huolimatta etäopiskelukausista ja yleisestä terveystilanteesta huolimatta. Kiipulan suosittelun tulos on erinomainen, 80,4 % vastaajista voisi suositella tai on jo suositellut Kiipulaa muille (2020: 78,8 %). 

Ammatillinen koulutus

Opiskelijoiden työllistyminen huipputasolla

Oppivelvollisuuden laajentuminen tarkoittaa Kiipulalle lisää hakijoita. Syksyllä 2021 voimaan tullut laki näkyi erityisesti Telma-koulutuksien hakijamäärissä. Kysyntään vastattiin usealla uudella Telma-ryhmällä eri toimipaikoissa.

Toimintavuoden suuri pedagoginen ponnistus oli HOKS-prosessin käytön selkeyttäminen. Koko prosessi arvioitiin, kuvattiin ja ohjeistettiin opetustyön punaiseksi langaksi. Intraan rakennettiin HOKS-kokonaisuus opetushenkilöstön työvälineeksi.

Kehittämisen ja laadun takeeksi laajennettiin jo aiemmin käyttöön otettua sisäistä innostaja-toimintaa. Kaikkialla Kiipulassa toimii hoks- ja digi-innostajia. Oman perustyönsä ohella he tukevat ja neuvovat oman toimipaikkansa tai koulutusalansa muuta henkilöstöä. Vertaistuki ja -oppiminen on osoittautunut tehokkaaksi malliksi.

Opiskelijoiden tarve opinto- ja uraohjaukseen on kasvanut. Osin OKM:n lisämäärärahojen turvin ammattiopistossa toimii kolme opinto-ohjaajaa ja kolmisenkymmentä työhönvalmentajaa. Hanketyöllä tuettiin ohjaussuunnitelman valmistelua ja käyttöönottoa.

Sijoittumiskyselyssä opiskelijoiden työllistyminen oli huipputasoa: lähes 47% valmistuneista perustutkinto-opiskelijoista teki osa- tai täysiaikaista palkkatyötä. Jo vuosia nousussa olleen trendin uusi ennätys kertoo vahvasta yhteistyöstä työelämän kanssa sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön sitoutumisesta työllistymisen tavoitteeseen.

Vaativan erityisen tuen opiskelijoiden itsenäisyystaitojen lisääminen ja ammattiin kasvaminen vaatii paljon tukea ja ohjausta. Toimintavuonna opiskelijoiden yhteistoimintaa tuettiin Yhdessä-hankkeella. Järjestyssääntöjä selkeytettiin. Henkilöstölle tarjottiin koulutusta niin mielenterveyden teemoista kuin aggressiivisuuden kohtaamisessa.

Koulutuksen laatua seurattiin ja kehitettiin niin sisäisesti kuin ulkoisten arviointien kautta. Ensisijaisten hakijoiden määrä kertoo Kiipulan kiinnostavuudesta. Suosituimpia aloja olivat maatalouden perustutkinto ja hoiva-ala.

 

Opiskelijaa vuonna 2021

perustutkintokoulutuksen päättänyttä

valmentavan koulutuksen päättänyttä

Koulutus numeroina

Vuoden 2021 aikana Kiipulassa oli kaikkiaan noin 850 opiskelijaa. Heistä perustutkintokoulutuksen päätti yhteensä 285 opiskelijaa. Perustutkintokoulutuksessa täyden tutkintotodistuksen sai 76 opiskelijaa ja osin mukautetun 77. Todistuksen tutkinnon osien suorittamisesta sai 83 opiskelijaa ja muun todistuksen 49 opiskelijaa.

 Valmentavan koulutuksen päätti yhteensä 164 opiskelijaa. Valma-koulutuksesta valmistui 96 opiskelijaa ja Telmasta 40. Suurin osa Valma-koulutuksen käyneistä siirtyi ammatilliseen perustutkintokoulutukseen.

 Täyttöaste oli 105, eli ammattiopistossa oli 5% tavoitetta enemmän opiskelijoita. Ammattiopiston yhteiskunnallinen tehtävä on vaativan erityisen tuen opiskelijoiden koulutus. Koko Suomessa toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeyttää ilman hyvää syytä noin 7% aloittaneista. Kiipulassa luku on tästä puolet.

 Kiipulassa opetus on työvaltaista. Aidoissa työympäristöissä annetut näytöt kertovat opetuksen tapahtuvan oikeilla työpaikoilla. Sijoittumisluvuissa näkyy jatkuva nouseva trendi. Lopulta opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä oloihinsa ja opintoihinsa Kiipulassa. Vakaa arvosana on tulosta vakaasta laatutyöstä.

 

Koulutuksen Keskeiset tunnusluvut

 

2019 2020 2021
Hakijasuhde yhteishaussa (ensisijaiset) 1,7  1,3  1,7
tavoitteellisten opiskelijavuosien täyttöaste % 102* 102 105
eroamiset, joiden syy ei ole tiedossa (negatiiviset) 2,7 3,5 3,4
sijoittuminen perustutkintokoulutuksesta avoimille työmarkkinoille, työllistyneet % 34 35 46**
opiskelijavuosikertymä/opiskelija 0,55 0,55 0,56
osaamisen osoittaminen työpaikalla, % näytöistä 72 61 65

*tieto sijoittumiskyselyn tuloksista

* laskentatapa muuttunut

Vuoden 2021 sijoittumiskyselyn mukaan melkein puolet eli 46 prosenttia Kiipulan ammattiopiston perustutkintokoulutuksesta valmistuneista työllistyy palkkatyöhön. Työllistyneistä 56 prosenttia työllistyi oman alan palkkatyöhön ja 23 prosenttia oman alan palkkatyöhön palkkatuella.

Perustutkinnoista valmistuneista Kiipulan opiskelijoista 23 prosenttia oli kyselyn aikaan työttömänä. 17 prosenttia oli sijoittuneena muutoin eli esimerkiksi työkokeilussa tai työhönvalmennuksessa. Kahdeksan prosenttia oli jatko-opinnoissa ja kuusi prosenttia muussa työssäolossa kuten työtoiminnassa, avotyössä tai kuntouttavassa työtoiminnassa.

Sijoittumiskyselyssä vastauksia saatiin 154 perustutkinnosta valmistuneelta. Kyselyn vastausprosentti oli 73 prosenttia.

Ammatilliseen koulutukseen valmentavasta VALMA-koulutuksesta jatko-opintoihin suuntautui 85 prosenttia opiskelijoista. Työttömäksi oli jäänyt 12 prosenttia ja loput olivat työ- ja päivätoiminnassa. VALMA-opiskelijoista kyselyyn vastasi 84 valmistunutta.

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta TELMA-koulutuksesta valmistuneista opiskelijoista puolet sijoittui päivätoimintaan tai siirtyi eläkkeelle. Työtoimintaan sijoittui 42 prosenttia ja jatko-opintoihin kahdeksan prosenttia valmistuneista. Vastaajia oli 16.

Kuntoutuspalvelut

%

KELAN ryhmämuotoisten kurssien täyttöaste kurssin alkaessa

Asiakastyytyväisyys

Kuntoutuspalvelujen uusi nousu

 Vuonna 2020 suuri osa Avire Oy:n liiketoiminnasta myytiin. Tämän jälkeen Kiipulan kuntoutus- ja valmennuspalvelut järjestyivät uudelleen. Palveluja tuottavat nyt yhdessä Avire Oy ja Kiipulasäätiö. Toimintavuonna 2021 kuntoutuksen taloudellinen tulos nousi plussalle.

 Nuorille suunnattua ammatillista kuntoutusta, Nuotti-valmennusta (Kela) toteutettiin Hämeenlinnassa, Lahdessa, Tampereella ja Vantaalla sekä näiden paikkakuntien lähikunnissa. Toimintavuoden aikana palvelussa aloitti 127 uutta asiakasta.

 Uudenmaan TE-toimiston ostamassa työhönvalmennuksessa aloitti 105 uutta asiakasta. Yhteistyötä tehtiin työllisyyden kuntakokeilun kanssa, jonne myös osa asiakkaista siirtyi ohjattavaksi. Kuntouttavaa työtoimintaa jatkettiin pienimuotoisesti Janakkalan toimipaikan työympäristöjä hyödyntäen.

Avire Oy:n kursseja siirrettiin ja peruttiinkin koronan takia. Siitä huolimatta täyttöaste oli kohtuullinen 72%. Kelan Kiila- ja Tuleskursseja käynnistyi kaikkiaan 26. Palaute oli erinomainen, 4.2/5. Erityishuomion asiakaspalautteessa sai Aviren asiantunteva henkilökunta.

 Valtaosa kuntoutuksesta toteutettiin perinteisesti kohdaten, mutta käytössä oli myös etäkuntoutusta. Tätä varten otettiin käyttöön erillinen ohjelma ja uusittiin työtapoja. Tarjouskilpailuihin osallistutaan aktiivisesti, pyrkimys on vahvistaa kuntoutusta nykyisellä toiminta-alueella.

Yritys- ja majoituspalvelut

Majoitusvuorokautta

Yritys- ja majoituspalvelujen vahvuutena monipuolisuus

Leirikesä Kiipulan Janakkalassa onnistui vähäisin peruutuksin. Leirien lisäksi kesällä järjestettiin muutamia kokoustilaisuuksia, Hyvinvointilomat ry:n tuettu perheloma, hiljaisuuden retriittejä ja koiranäyttely. Tilaisuuksia oli yhteensä 35, kun vuotta aikaisemmin luku oli 22. Myös syksyn tilaisuudet toteutuivat kutakuinkin suunnitellusti.

Koronan myötä monien tilaisuuksien toteutustapa muuttui. Osa osallistujista oli paikalla verkon kautta, osa yliyön tilaisuuksista muutettiin päivätilaisuuksiksi. Elojuhlat jouduttiin perumaan, mutta jo viides KiipMTB-maastopyörätapahtuma järjestettiin menestyksekkäästi.

Vuoden 2021 aikana työhyvinvoinnin asiantuntijapalveluina toteutettiin työohjausprosesseja kolmessa organisaatiossa. Pandemia aiheutti omat haasteensa myös työnohjauksiin, mutta pääosin työnohjaukset saatiin toteutettua sovitusti joko läsnä- tai etätoteutuksena.

Guest Housen alkuvuosi oli haastava koronarajoituksista johtuen. Vähitellen vuoden aikana tilanne kohentui ja esimerkiksi pitkäaikaismajoittujia oli aiempia vuosia enemmän. Sisäinen asiakaspalaute oli 4,45/5 ja booking.com-arvosana 8,5/10. Guest Housen tiloissa sijaitsevat uimahalli ja kuntosali kiinnostivat ulkopuolisia ja kävijämäärät näissä kasvoivat.

Majoitusvuorokausia Guest Housessa oli vuoden 2021 aikana yhteensä 8421, käyttöaste hyvä 34,45 %.

Kiipula Gardens

Kiipula Gardens – aaseja, luomua ja opiskelijatyötä

Nurmela-rakennuksesta pihapiireineen kasvoi luonnonvara-alan keskus. Miinantorin asiakasmäärä oli kesäkaudella yli 10 000 ja edelleen kasvussa. Eläinpihan asujaimisto karttui kahdella aasilla. Syksyllä Nurmelan lähimaastoon raivattiin luontopolku, joka otetaan käyttöön kesällä 2022.

Vanhaan tapaan kasvihuoneissa viljeltiin kurkun ja tomaatin lisäksi erilaisia ruukkukasveja. Avomaalla vihannekset kasvoivat luomuna. Sopimusviljelyä tehtiin yli kymmenelle kaupungille, seurakunnalle tai muulle yhteisölle. Kauppaketju Lidl otti Kiipulan kukka-asetelman valikoimaansa yhteiskuntavastuullisena myyntituotteena.

Uusia Kiipulan avomaan tuotteista jalostettuja tuotteita olivat muun muassa hapankaali, erilaiset etikkasäilykkeet, hillot, yrttisuolat ja kuivatut yrtit. Jatkojalostuksen työvaiheissa oli mukana Kiipulan opiskelijoita ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Joulukukkamyyntiä oli Miinantorin lisäksi popup-myyntitapahtumissa Lahdessa, Tampereella, Vantaalla ja Hämeenlinnassa.

Puutarhan kaupallisen toiminnan tuotot olivat yli 700 000 euroa. Ensi sijassa kuitenkin Gardens ja sen välittömässä ympäristössä oleva eläinpihakokonaisuus on ammattiopiston esteetön oppimisympäristö alalle suuntaavien nuorten ja aikuisten opintojen tukemiseksi.

Kehittäminen, kansainvälisyys ja kilpailutoiminta

Pandemia ei lannistanut uusien työtapojen ja osaamisen kehittämistä. Hanketyötä siirrettiin verkossa toteutettavaksi ja samalla hankkeilla tuettiin digiosaamisen monipuolisuutta. Suurin osa hankkeista kohdistui ammattiopiston kehittämiseen, mutta osansa saivat muutkin toiminnot.

Ulkoisen rahoituksen hankkeita oli 2021 kolmisenkymmentä. Niillä tuettiin strategiassa määriteltyjä painopisteitä. Tärkeimpiä kokonaisuuksia olivat digipedagogiikka, johtaminen, työelämäyhteistyö ja ohjausosaaminen. Eniten pandemiasta kärsi kansainvälisyys, opiskelija- ja asiantuntijavaihtoja ei vuoden aikana toteutettu. Poikkeuksena 40 hollantilaista erityiskoulujen rehtoria vieraili Janakkalassa marraskuussa.

Vuoden 2021 kärkihankkeita oli esimerkiksi johtamisen OSUU!, jonka työhön osallistuivat kaikki säätiön esihenkilöt. Rahoittajana Opetushallitus. Toinen maininnan arvoinen avaus oli UFO-hanke (ESR), jossa hankitaan välineitä ja osaamista virtuaalipedagogiikkaan. Oikeus osata (OPH) -ohjelman hankkeilla vahvistettiin ohjausta ja opiskelijoiden yhteisöllisyyttä.

Janakkalan toimipaikan elävyyttä vahvistettiin kahdella hankkeella. Leader-rahoituksella valmistui Tähkälä-rakennuksen lähiyhteyteen pieni luontopolku. Hämeen Heimoliiton Säätiön tuella tehtiin historiapolku, jonka kymmenen rastia kertovat Kiipulan monipuolisesta historiasta.

Taitaja-tapahtuma toteutettiin OSAOn johdolla kokonaan verkossa. Kiipulasta finaalissa oli kaksi kilpailijaa, logistiikan ja liiketoiminnan lajeissa. Näistä logistiikan Sami Leino nappasi TaitajaPLUS-kultaa. Kansainväliset Abilympics-kilpailut piti suunnitelman mukaan järjestää Moskovassa, mutta pandemian takia kisat peruttiin.

Henkilöstö

Henkilötyövuosia

 

Henkilöstöhallinnon palvelut

Kiipulasäätiön henkilöstömäärä kasvoi johtuen toiminnan laajentumisesta sekä opiskelijoiden tuen tarpeen lisääntymisestä. Aviren henkilöstömäärä ei ole vertailukelpoinen aikaisempiin vuosiin verrattuna johtuen yritys- ja liiketoimintakaupoista aikaisempina vuosina. Kokonaisuutena vuoden 2021 henkilöstömäärä jäi hieman alle toimintasuunnitelmassa esitettyä arviota.

Henkilöstön keski-ikä on pysynyt aikaisempien vuosien tasolla ollen 47 vuotta. Miesten osuus henkilöstöstä on 21 %. Määräaikaisten työntekijöiden osuus on 40 % ja osa-aikaisten osuus 28 %. Pääosa määrä- ja osa-aikaisista on koulutuksen avustajia. Eläkkeelle jäämisikä on laskenut edellisvuodesta noin kahdella vuodelle ja oli 62 v 3 kk.

Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Suurimmat poissaolojen syyt ovat mielenterveys- ja tukielinsyyt. Erityisesti pitkät poissaolot ovat lisääntyneet. Poissaolojen kasvuun ja pitkittymiseen on pandemian pitkittymisellä voinut olla vaikutusta. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien poissaolot ovat iäkkäämmillä työntekijöillä pitkäkestoisempia.

Työterveyshuollon toiminnassa toimenpiteitä kohdennettiin ennaltaehkäisevään toimintaan. Työterveysneuvotteluja järjestettiin huomattavasti enemmän edellisvuoteen verrattuna. Seurannasta työhön palanneissa tapahtui hyvä käänne loppuvuodesta 2021. Työterveyshuollon ennakoiva työkykytutka on löytänyt mahdollisia tehostettua tukea tarvitsevia henkilöitä, jotka työterveyshuolto on kontaktoinut.

Talous

Talouden näkökulmasta vuoteen lähdettiin ilman suuria odotuksia muutoksesta. Koronan uskottiin edelleen vaikuttavan sekä työntekoon ja asiakkaiden liikkuvuuteen. Tuotot säilyivät hyvällä tasolla 28,6 M€, kasvaen 3,2 M€ edellisestä vuodesta ja tulos oli ennätyksellinen 3,1 M€ ylijäämäinen.

Kiipulasäätiöstä tuli konserni syyskuun lopussa 2017 Avire Oy:n yrityskaupan myötä. Kiipulasäätiö omistaa Avire Oy:n koko osakekannan ja konserni yhdistellään hankintamenomenetelmällä omistusajalta. Kiipulasäätiön ja konsernin taloudellinen tilanne on hyvä vuonna 2021.

Koulutuksen toimialalla koronan aiheuttama haitta oli lähinnä toiminnallista, tuottoihin koronalla ei ollut negatiivista vaikutusta. Koulutuksen tuotot olivat 25,9 M€ (edv. 22,3 M€). Kasvua edelliseen vuoteen oli 3,6 M€. Kasvu tuli valtionosuuksien kasvusta ja lisäsuorituksista. Koulutuksen kulut olivat 23,7 M€ (edv. 20,4 M€). Henkilöstökulut 17,0 M€ oli suurin yksittäinen kuluerä. Tilikauden ylijäämä oli 2,3 M€ (edv. 3,0 M€).

Yritys- ja majoituspalveluissa koronan vaikutus toimintaan oli merkittävä. Tilikauden tuotot 514 t€ jäi alle budjetoidun eikä kulujen sopeuttaminen ollut riittävää. Tulos oli edelleen alijäämäinen 119 t€ (edv. -219 t€). Majoittuvia asiakkaista liikkui odotettua vähemmän ja suuri osa tappiosta tulee majoituspalvelusta.

Kiipula Gardensin tuotot olivat 842 t€, tämä ylitti sekä budjetoidun että edellisvuoden tuotot. Koronan vuoksi henkilöstö- ja materiaalikulut ylittyivät ja yleinen hintatason nousu näkyi kustannusten kasvuna. Tulos painui edelleen 110 t€ alijäämäiseksi (edv. 103 t€). Gardensilla sekä puutarhan että kahvilan toiminta oli alijäämäistä.

Kuntouttavat ja valmentavat palvelut ovat ottaneet hyvin paikkansa Kiipulan palvelutarjonnassa. Myynti 775 t€ kolminkertaistui edellisvuodesta ja ylitti myös budjetin. Tilikauden ylijäämä 187 t€ ylitti budjettiin asetetun tavoitteen. Toimialan palveluista Nuotti-valmennus teki valtaosan sekä myynnistä että tuloksesta.

Säätiön muut toiminnot, hallinto ja tukipalvelut onnistuivat ylittämään sekä budjetoidut että edellisvuoden tuotot. Tuotot olivat 503 t€ (edv. 398 t€) ja sisäinen laskutus 1,4 M€ (edv. 1,3 M€). Kiipulasäätiö-konsernin varsinaisen toiminnan tuotot olivat 29,0 M€ euroa, varsinaisen toiminnan kulut 26,7 M€ euroa ja tilikauden ylijäämä 3,1 M€ euroa.

Varallisuuden hoito, rahoitus ja investoinnit

 Tilikaudella sijoitustoimintaa järjesteltiin uudestaan. Uuden sijoitusstrategian mukaisesti sijoituksia kotiutettiin hetkellisesti ja salkunhoitajien lukumäärää karsittiin. Tilikaudelle kirjattiin 967 t€ myyntivoittoja, joka koostui pitkäaikaisten sijoitusten kotiuttamisesta. Varat sijoitetiin uudestaan uusien salkunhoitajien toimesta ja uuden sijoitussuunnitelman mukaisesti. Tilikauden lopussa sijoitusten kirjanpitoarvo on 7,5 M€ euroa ja markkina-arvo noin 8,5 M€.

Tammikuun 2022 aikana kurssit laskivat hieman ja koko vuoden markkinanousun arvioitiin olevan edellisvuotta maltillisempaa. Helmikuun lopussa maailmantilanne kiristyi Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Euroopan Unioni ja Yhdysvallat suuntasivat finanssi- ja kauppapakotteita Venäjää kohtaa ja lukuisat yritykset lopettivat kaupankäynnin Venäjän kanssa. Nämä toimet aiheuttivat suuria liikkeitä alaspäin maailman pörsseissä, ja Suomen talouteen pakotteilla tulee olemaan keskimääräistä suurempi vaikutus.

Säätiön omavaraisuus on 79,4 edv. (85,0) ja maksuvalmius 1,7 (edv. 2,4). Molemmat tunnusluvut ovat edelleen erinomaisella tasolla vaikkakin laskeneet jonkin verran edellisestä vuodesta.

Päättyneellä tilikaudella valmistui Nokialle uusi koulurakennus ja majoitustilat. Rakentamisen hoiti julkisten urakkatarjousten perusteella valittu urakoitsija ja kohde valmistui aikataulun mukaisesti. Kokonaisuudessaan Nokian koulu tuli maksamaan 3.614.000 euroa ja kalustaminen 119.300 euroa. Lisäksi Janakkalan toimipaikassa peruskorjattiin Tähkälän pihatto 260.000 eurolla ja kasvihuoneita 172.000 eurolla. Lisäksi Janakkalan toimipaikassa toimitiloja peruskorjattiin noin 265.000 eurolla ja kalustettiin 369.000 euroalla. Pienempiä vuosikorjauksia tehtiin yhteensä 372.900 eurolla. Tilikaudella purettiin Janakkalan toimipaikasta 2700 m2:n kauppakoulu. Tämä purku jatkaa alueen tiivistämistä ja rakennuskannan karsimista.

 

 Kiipulasäätiön hallituksen esitys ylijäämää koskeviksi toimenpiteiksi

 Hallitus esittää, että Kiipulasäätiön tilikauden ylijäämä 3.150.301,17 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämään, minkä jälkeen ylijäämä on yhteensä 18.206.122,17 euroa.

 

Tunnusluku kons.

2019 

2020

2021

toiminnan tuotot (milj. euroa) 

31,11 

27,15

29,04

tilikauden tulos € 

1.256.045 

2. 261. 414,80

3.208.004,74

maksuvalmius, quick ratio 

2,0 

2,4

1,7

omavaraisuusaste-% 

80,2 

85,0

79,4

 

Tilikauden jälkeiset tapahtumat ja vuoden 2022 näkymät

Suomen toiminta- ja turvallisuusympäristö on merkittävästi muuttunut Ukrainan sodan myötä. Asialla tulee olemaan vaikutuksia muun muassa energian hintaan ja mahdollisesti saatavuuteen. Lisäksi taloudellisia vaikutuksia voi olla korko- ja kustannustasoon. Asialla voi olla vaikutuksia tulorahoitukseen vuoden 2023 puolella ja asia huomioidaan toiminta- ja taloussuunnittelussa syksyllä 2022.

 

Organisaatio

 

Organisaatio

 

Hallintoneuvosto

Toimikaudelle 2019–2021 valtuuskunnan jäsenten valinta tehtiin hallintoneuvoston kokouksessa 26.11.2018.

Reina Timo, varatoimitusjohtaja (puheenjohtaja)

  • Hertsi Juha, aluekehityspäällikkö
 • Jääheimo Jaana, toimitusjohtaja
  • Mikko Kesä, tutkija
 • Erhola Marina, ylijohtaja (varapuheenjohtaja)
  • Bergman Viveca, kehittämispäällikkö
 • Haukka Juha, toimitusjohtaja
  • Siren Timo, hallinto- ja henkilöstöjohtaja
 • Jahnukainen Markku, professori
  • Ylikerälä Sirpa, sosiaalihuollon projektiasiantuntija
 • Myllykangas Sari, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
  • Aro Susanna, koulutusjohtaja
 • Raudasoja Anu, koulutuspäällikkö
  •  Vierikko Esa, maajohtaja
 • Hyttinen Markku, toiminnanjohtaja
  • Mänty Tarja, johtaja (el.)

Filha ry:n nimeämät

 • Heinonen Aulikki, kunnanjohtaja (el.)
  • Riska Henrik, professori
 • Moilanen Eeva-Liisa, varatuomari
  • Vasankari Tuula, pääsihteeri

Kiipulan suvun edustaja

 • Kassari Yrjö, tilanomistaja
  • Kassari Paavo, agronomi

Janakkalan kunnan nimeämä

 • Alijärvi Pirjo, kunnanhallituksen puheenjohtaja
  • Matikainen Tanja

Hallintoneuvosto kokoontui kolme kertaa. Hallintoneuvoston sihteerinä toimi säätiön asiamies, toimitusjohtaja Jukka Kujala.

 

 

Kiipulasäätiön hallitus

 • Martimo Kari-Pekka, johtaja, dosentti (puheenjohtaja)
 • Eerikäinen Jussi, toimitusjohtaja
 • Hannula Mirja, johtava asiantuntija
 • Kivelä Kimmo, asiakkuusjohtaja
 • Mähönen Antti, hallintojohtaja, VT (varapuheenjohtaja)
 • Virtainlahti Sanna, henkilöstöjohtaja

Hallitus kokoontui 10 kertaa. Hallituksen sihteerinä toimi säätiön toimitusjohtaja, asiamies Jukka Kujala.

 

Tilintarkastajat

Tuokko Tilintarkastus Oy

KHT-yhteisö

Elo Janne KHT, päävastuullinen tilintarkastaja

 

Kiipulasäätiön johtoryhmä

 • Kujala Jukka, toimitusjohtaja, rehtori, puheenjohtaja
 • Oksanen Kaija, talousjohtaja
 • Ruohonen Ritva, hallintopäällikkö, johtoryhmän sihteeri
 • Saari Anne, apulaisrehtori

 

 

Ammattiopiston johtokunta

 • Rajakangas Ulla-Maija, toimitusjohtaja (puheenjohtaja)
  • Järvenselkä Jaana, asiakkuusjohtaja
 • Malinen Titta, maatalousyrittäjä
  • Koskinen Kari, maatalousyrittäjä
 • Sumanen Tellervo, myyntipäällikkö
  • Hurme Juha, logistiikkajohtaja
 • Nyqvist Nina
  • Karinkanta Anne
 • Seppälä Anne K, opettaja
  • Saari Olli, opettaja
 • Toivola Eeva, psykologi, (varapuheenjohtaja)
  • Kartano Tiina, kuntoutusasiantuntija, sairaanhoitaja
 • Nieminen Juuso, opiskelija
  • Malinen Sari, opiskelija
  • Tuomola Aleksi 16.9.2021 alkaen
 • Kallenautio Kalle, opiskelija
  • Mäkelä Mira, opiskelija
  • Nurkki Joakim 16.9.2021 alkaen

Rehtori Jukka Kujala toimi johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä.